Szent Miklós templom - Mosonszentmiklós

Szent Miklós templom - Mosonszentmiklós

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!Szent István király

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Mosonszentmiklós

A Szent Miklós Római Katolikus Plébánia honlapja elérhető itt. 

Szent Miklós Templom

9154 Mosonszentmiklós, Zichy tér; plébániaépület: Fő út 12.,
Plébániahivatal: 9155 Lébény, Templom tér 2.,Telefon: +36 96 360 094, Egyházközségi hozzájárulását átutalással is rendezheti. Adományát köszönjük! Egyházközségünk bankszámlaszáma: Cib Bank 10700031-70548697-51100005
Plébános: Gőgh Tibor, +36 30 213 3522, goghtibor@gmail.com

Szentmisék vasár- és ünnepnap 10.00, hétfő 18.00 (Lásd a "Hírek" menüpontot!)

Templomtörténet


Magyarországon egyedülálló a barokk templomegyüttes, mely helyet kapott Győr-Moson-Sopron megye hét csodája között. Már messziről lenyűgöző látványt nyújt két kápolnájával. Olyan, mint anya két gyermekével. Jobb oldalán áll a Szent Kereszt kápolnája, amely a XVI. században épült. Ekkor temető vette körül az épületet. 1958-ig itt őrizték a temetések kellékeit, a torony harangját máig lélekharangnak hívják. A bal oldali Hősök Kápolnája 1929-ben készült el a falu lakosságának adományaiból. Márványtáblák őrzik a két világháború helyi hőseinek nevét. A barokk templomot 1770-1775 között építtette gróf Zichy Ferenc, a falu kegyura, győri püspök. A bejárat fölött címere látható. A berendezéseket is ő rendelte meg a győri püspökség műhelyében. A templom befogadó formája téglatest, melyet 47 m magas toronysisak tagol. Négy oldalán óralap látható, mely mutatja az idő múlását. A templomba lépve előbb a szegények házába érünk (a torony alatti rész, ide lógtak a harangkötelek). Ma Vargha Damján György és Zichy Ferenc emléktáblája látható itt. A belső tér szokatlanul magas, tágas, levegős. A szentélyben a főoltár, mögötte a Szent Miklóst ábrázoló olajfestésű oltárkép és díszes fapárkányokon elhelyezett négy másfél embermagasságú aranyozott faszobor látható (Szent Péter, Szent Pál, Szent Ágoston, Szent Márton). A szentélyt és a központi teret bábos korlát választja el. A diadalív görbületében helyezkedik el a főoltárral egységet alkotó két mellékoltár: Szent Ferenc és a Szent Család oltára. A padok, a szószék, az orgona mívesen faragott. Az 1780 tájáról való keresztelő kút a Szent Ferenc oltár mellett látható. Vörös márvány talapzaton áll, tetején szoborral, amely Jézus keresztelését ábrázolja. (Itt keresztelték meg Nikisch Artúrt is 1885-ben)
A II: világháborúban akna robbant a szentély egyik ablakában, ami számtalan sérülést okozott a freskókban, festményekben. A templom teljes belső felújítását Samodai József (1920-1984) falunk szülötte, kiváló festőművész, restaurátor végezte a 200. évfordulóra 1973-1975 között. Két önálló seccóval pótolta a tönkrement freskókat.

Az egyiken Urunk színeváltozása látható, a másikon a magyarok nagyasszonya előtt hódolnak az Árpád-házi szentek. A sekrestyében találhatók a különböző kegytárgyak: az 1700 körüli Wenckheim család címerével ellátott kehely, 1924-ben Vargha Damján ajándékozta kehely, Szent Miklós püspök csontereklyéje …

A településről


Mosonszentmiklós a Mosoni-síkság délkeleti részén fekszik, a Budapest – Bécs nemzetközi főútvonaltól - az M1-es autópálya 142-es lehajtójától - 1km-re, Győr és Mosonmagyaróvár között nagyjából a fele úton. A legközelebbi városok 20-20 km-re találhatók: Gyõr, Mosonmagyaróvár, Csorna. Szomszédos települések: Lébény, Mecsér, Öttevény, Börcs. Állandó lakosainak száma 2467 fő. Területe: 3071 ha.
 
A község három falurészből áll:
Mosonszentmiklós, Gyártelep, Mosonújhely
 
Mosonszentmiklós területe már az ősidőktől lakott volt. Erről tanúskodnak az ásatásokkor előkerült kőkorszaki, bronzkori, római leletek. A honfoglaláskor besenyők telepedtek itt meg, akiknek a határ védelme volt a feladatuk. Az első írott említése 1208-ból származó oklevélben található, s Villan Sancti Nicolai - Szent Miklós falva a neve. Ettől kezdve folyamatosan lakott a község, de most nem az eredeti település helyén fekszik, mert az idő viszontagságai miatt többször vándorolt. Hajtotta a tűz, a víz meg a hadak pusztítása. 1267-től Nicolas De Zilas Szilasszentmiklós, ugyanis az 1242-es tatárjáráskor elpusztult a település, s a Szilas-dűlőben épült újjá. Időközben a Rábca visszahúzódott, a falu közelebb telepedett a folyóhoz. Ekkor vette fel a Rábcaszentmiklós nevet, majd 1417-től a falu védőszentjéről Zenthmiklós – Szentmiklós, 1493-tól Lébény-Szentmiklós. 1908-ban a megyében is bevezették az új helyneveket (1898-as törvény alapján), így lett Mosonszentmiklós.

1973-ban összevonják a falut Lébénnyel, így Lébénymiklós II. lesz a neve.1989-től különvált Lébénytől, s visszakapta a Mosonszentmiklós nevet.

A történelem vihara nem kerülte el a falut. 1271-ben Ottokár cseh király seregeivel a Csepetében harcoltak, 1529-ben a török hadak fosztogattak. 1634-ben II. Ferdinánd a községet Zichy Pálnak adományozta – katonai érdemeiért – azzal a feltétellel, hogy rajta várkastélyt építsen. A vár 1654-re elkészült, amely jelentős szerepet játszott a Rákóczi szabadságharcban.1683-ban ismét török csapatok fosztogattak a környéken, de a német zsoldosoktól is szenvedett a falu lakossága, el is néptelenedett. Az újratelepítés a XVII. sz. végén történt meg. Ezután Zichy Pál kibővíttette a kastélyt. Az új földbirtokos, Zichy Ferenc, győri püspök felépíttette a barokk templomot. 1783-ban bekövetkezett halála után Zichy Károly miniszter örökölte a birtokot. Ebben az időben élénk társasági élet folyt a kastélyban. Széchenyi István is többször járt Lébény-Szentmiklóson (1821-1834). Reménytelenül szerelmes volt Seilern Crescentiába, akit a gróf halála után feleségül is vett. A miklósi birtok a Zichyek birtokában maradt. 1844-ben báró Sina János vásárolta meg a birtokot. A gazdasági élet virágzott: cukorgyár, sajtgyár épült, tehéntartással is bővült az uradalom. 1869-ben gróf Weinckheim Frigyes megvásárolta a birtokot. 1895-ben 800 Ft-ot adományozott óvoda alapítására, a templomot is felújíttatta kívül-belül, az órát is megjavíttatta. A gróf halála után fia, Pál örökölte a miklósi uradalmat, aki nem volt olyan gondos gazda. Adósságai fejében a kastélyt lebontatta, parkját házhelyeknek eladta. A gyönyörű angolpark emlékét még két, közel 400 éves tiszafa őrzi. A két világháború idején komolyabb harcok nem voltak a faluban. A II. világháború után földosztáskor 212 család jutott földhöz. 1948 őszén bevezették a villanyt.

Gyártelep 1844-ben a Zichy család eladta miklósi birtokát báró Sina György Simonnak, aki már ekkor tudta, hogy a birtokon át fog haladni a Bécs-Szőny vasútvonal. Erre alapozva nagyarányú ipartelepítésbe kezdett. 1848-ban elkészült a cukorgyár, amely akkor Európa legnagyobb cukorgyára volt. A mellékterméket (melasz és a répaszelet) is hasznosította. Tehéntartással, tejtermeléssel is foglalkoztak. A tejet a falu sajtgyárában feldolgozták. Működött még a faluban Gőz-szeszgyár is. A cukorgyár körül gomba módra nőtt ki a földből egy településrész, melyet a helyiek Fábrikának, Gyártelepnek neveztek el. Lakói jómódban éltek, gyermekeik az itt létesült iskolában tanultak. A gyár a gazdasági válság hatására tönkrement, a birtok a Wenckheim család birtokába került. Az egykori cukorgyár épületébe raktárakat, műhelyeket alakított ki; kovács, lakatos, gépész asztalos, bognár. 1892-ben pedig egy gőzmalmot helyezett üzembe, amely vámőrléssel, liszt eladással foglalkozott.

Mosonújhely (Jánosházapuszta) Mosonszentmiklós külterületi lakott helye. E terület régen erdős-mocsaras volt. 1848-ban Sina báró nagy erdőirtást végeztetett és a termővé vált területen majorságot létesített. A cselédség főleg a Dunántúl szegény lakosságából került ide. Az időszakos munkákra felvidéki tót summásokat hozatott. A cukorgyár megépítése után a cselédek mellett iparosokra is szükség volt, a gazdaság irányítói is itt laktak. Ekkor már (1867) iskola is működött. A legutolsó nagybirtokos Wenckheim Pál volt, aki eladósodott. A birtokot az Országos Földhivatal Intézet vette át, majd a Vitézi Szék 1938-ban a cselédek helyett saját tagjaival telepítette be. 1945-ben kormányhatározattal községesítésre kijelölt hely lett, melynek során három új utcával bővült. Az idők során a helység arculata teljesen megváltozott. Modern házak épültek gondozott kertekkel, aszfaltozott utcákkal.

Készítette: Mód Lászlóné

Forrás: Mosonszentmiklós község honlapja

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com