Szent Jakab templom Lébény

Szent Jakab templom Lébény

Jézus parancsa:


"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13, 34-35).

Szent Jakab apostol szobra a főoltáronSzent Jakab apostol szobra a főoltáron

Szent András apostol, ünnepe november 30.

Szent János szerint András, aki halászatból élt, egyike volt annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35–42). 

Fotó: Szent András apostol szobra a római Lateráni bazilikában

András életéről az evangéliumokból keveset tudunk, de annál többet árul el az András Cselekedetei című apokrif könyv, amely elbeszéli, milyen viszontagságok közepette vitte az apostol Krisztus örömhírét Örményország napégette pusztaságain, Kurdisztán szakadékos hegyein át a Fekete-tenger partjáig. Feltűnt a szkíták földjén is és hirdette az evangéliumot a nomád pásztorok és vadászok sátraiban. Végigjárta Thrákiát és Görögországot, végül Achaiában Aegeas prokonzul elé állították.

András nagy beszédben tárta föl a kereszt által történt megváltást. A helytartó egyre türelmetlenebbül hallgatta, végül börtönbe vettette. Amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék keresztre. Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott: „Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!”

Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint ő maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön el érte az Úr.

Hírek

ADVENT - ÚRJÖVET

Az advent az egyházi év kezdeti szakasza, Krisztus hármas eljövetelére utal: 1. történeti eljövetelére, vagyis a megtestesülésére és megszületésére (Karácsonykor ünnepeljük); 2. a kegyelmi eljövetelére a jelenben, minden ember lelkébe; 3. végül történelem-végi eljövetelére, a világ végén. (Advent = Úrjövet; adventus = jövet; latin szó). A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje. Az előkészület és a várakozás miatt ezt az időszakot bensőségesség és örvendező hangulat jellemzi. Az időszak szimbóluma az előkészített, üres trónus.

Az adventi időszak kezdete: november 30-a, vagy a hozzá legközelebbi vasárnap. Karácsonyig tart. Négy adventi vasárnap van ebben az időszakban, ez felkészülési idő: Karácsony misztériumához. Advent az imádság ideje, bűnbánati idő; Krisztus eljövetelére való várakozás és a Messiás utáni vágy jellemzi; ezen kívül fontos vonása a Szűzanya leggyengédebb tisztelete.

A történetileg már korábban kialakult nagyböjthöz hasonló bűnbánati és készületi időszak az advent: a harmadik vasárnap kivételével a liturgia színe a bűnbánat és vezeklés színe, a lila, viola; a bűnbánati hangulatot az orgona minimális használata, és az oltár virágdíszítésének elmaradása is segíti; a szentmise szövege is bűnbánatra és komolyságra int. Mindazonáltal nem olyan szigorú idő, mint a nagyböjt.

Az eljövendő és nagyon várt Üdvözítő adventi ünneplése elképzelhetetlen a Szűzanyára gondolás nélkül. Az adventet liturgikus Mária-hónapnak is nevezik. A hajnali misék hangulata a Szent Szüzet a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével, amit advent elején, december 8-án ünneplünk.

Adventi koszorút szokás a templomokban és családi otthonokba készíteni. Négy gyertyát helyeznek rá, minden héten eggyel többet gyújtanak meg. A 3. vasárnap gyertyája rózsaszínű szokott lenni, mert ez a vasárnap örvendező jellegű. A gyertyák meggyújtását közös imával, ünnepélyesen szokás végezni.

Advent ünneplése nyugaton az 5. századtól a Karácsony ünneplésével együtt terjedt el. Négy, majd öt-hétig tartott eleinte, és VII. Gergely pápa állapította meg végül is a négy vasárnapból álló időszakot.

Advent időszakához kapcsolódóan sok szép népi szokást ismerünk, pl.: “Szállást keres a Szentcsalád”; “Csillagéneklés”; “Háziáldás”.

Gondolatok:

“Harmatozzatok, egek, onnan felülről!” (Iz 45, 8)

“Készítsétek az Úr útját!” - kiáltja Keresztelő Szent János. (Mt 3, 3)

“Legyen nekem a Te igéd szerint!” - mondja Szűz Mária. (Lk 1, 38)

“Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak megkegyelmez.” (Jak 4, 6)

“Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!” (Zsolt 84, 8)

“Virrasszatok, mert amely órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia!” (Mk 13, 35)

Irodalom: M65; D17; L29; A105; É567

Adventi Szent Vagy Uram énekek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Templomi hirdetések 2016. november 27., Advent 1. vasárnapja

Lébény, Szent Jakab templom

November 26., szombat, elővételezett vasárnapi szentmise: 18.00 November 27., Advent 1. vasárnapja, ünnepi szentmise: 8.30 Szentmisék rendje: 2016. november 28-december 4. Kedd: 7.00, Péntek: 17.00, Szombat: 18.00, Vasárnap: 8.30 Kedden egy jó szándékra, pénteken, december elsőpéntekén, az imaszándékokra, szombaton elhunyt Ódor Elemér férjért és édesapáért, következő vasárnap, advent 2. vasárnapján, elhunyt Frank Miklós férjért és édesapáért és elhunyt Frank nagyszülőkért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Pénteken gyűlést tart a karitász csoport, este fél 6-tól, a plébánián. A tanácsadó testület következő gyűlése szombaton lesz, este 7 órától, a ...

tovább

Győrsövényház, Keresztelő Szent János templom

November 27., Advent 1. vasárnapja, ünnepi szentmise: 10.00 Szentmisék rendje: 2016. november 28-december 4. Csütörtök: 17.00, Vasárnap: 10.00 Csütörtökön egy jó széndékra, következő vasárnap, advent 2. vasárnapján, elhunyt Varga és Jagadics szülőkért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Ima templomi mécses meggyújtásához Uram, ez a mécs, amit itt meggyújtok, legyen az a fény, ami által Te engem megvilágítasz nehézségeimben, döntéseimben! Legyen az a tűz, ami bennem minden büszkeséget, minden önzést, minden tisztátalanságot eléget! Legyen az a tűz, ami szívemnek meleget át, és szeretni tanít! Uram, ezzel a mécsessel maradjon itt egy darab belőlem, amit szeretnék Neked ajándékozni! Segíts, hogy ...

tovább

Fehértó, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

November 27., Advent 1. vasárnapja, ünnepi szentmise: 11.10 Szentmisék rendje: 2016. november 28-december 4. Hétfő: 17.00, Vasárnap: 11.10 Hétfőn elhunyt Hajzer László férjért, valamint József és Katalin szülőkért, következő vasárnap, advent 2. vasárnapján, elhunyt Pápai Tiborért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, Ahol sérelem van, oda megbocsátást, Ahol széthúzás, oda egyetértést, Ahol tévedés, oda igazságot, Ahol kétség, oda hitet, Aho kétségbeesés, oda reményt, Ahol sötétség, oda világosságot, Ahol, szomorúság, oda örömet, Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, Hogy ne megértést ...

tovább

Bezi, Nagyboldogasszony templom

Szentmisék rendje: November 27., advent 1. vasárnapja (utolsó vasárnap novemberben), 14.00 December 24., szenteste, 19.00 2017. január 29., utolsó vasárnap januárban, 14.00 Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, Te vagy az én világosságom, nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangod és kövesselek, mert nagyon akarlak szeretni és mindig Veled akarok lenni. Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Maradj velem, Jézus, mert nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com