"Fel Lébényre!"

"Fel Lébényre!"

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Történelmi séta Lébényben

Árpád-kori templomunk külső és belső megtekintése legalább 1 órát vesz igénybe. Hogyha engedi az ideérkező zarándokok, látogatók ideje, akkor érdemes felkerekedni, s Lébény belterületén egy kb. másfél órás történelmi sétát tenni a római időktől kezdve, a honfoglaláson, nemzetünk szabadságharcait és a nagy világégéseket megörökítő emlékművek mellett haladva, történelmünk felemelő eseményeire is emlékezhet a vándor, számos egyházi emléket érintve.

1. Szent Jakab templomAz épület átfogó felújítása a XIX. század 60-as, 70-es éveiben történt. Ekkor nyerte el mai megjelenési formáját. A bélletes kapu felett ez olvasható: „Íme újjászülettem, s az épség újra megadatott nékem.” Az északi mellékhajó belső falán egy vörös-márvány emléktábla állít emléket ennek a felújításnak, s mindazoknak, kiknek hozzájárulásával ismét a templom eredeti, román kori stílusa vált hangsúlyossá. Az ünnepélyes felszentelésre -, melyet Zalka János győri püspök végzett - 1879. augusztus 30-31-én, kétnapos ünnepségsorozat keretében került sor.A kevés figurális ábrázolások közül a bélletes kapu jobb és bal oldalán, az oszlopfők csúcsán látható két arcábrázolás: az építőmester és az építtető apát. A templom keleti oldalát szemlélve láthatjuk jól a templom háromhajós beosztását. A hajók apszisokban záródnak. Ezen a homlokzati részen megfigyelhetjük a jónak és a rossznak az ábrázolásait, szintén két emberarc formájában, a 45 fokos szögben hajló kőpárkányok szentély felőli oldalán. A déli-kapu a szerzetesek kapuja, melyet az ún. lébényi szárnyas angyal díszít.A történelem viharai:

Az 1241. április 11-én Muhinál elszenvedett magyar vereség után Batu kán mongol hadai dúlták fel az országot. 1241-42 telén a befagyott jégen átjutottak a Dunán. Moson megyében is elpusztították a népet. A Duna és a Hanság mocsaraiban menedéket kereső földönfutók megfagytak, mert nem mertek tüzet gyújtani sem.

1267-ben katolikus plébánia és egy Szent Margitnak szentelt plébániatemplom állt Lébényben. 1838-ban lebontották. E templomot vette körül 1770-ben történt megszűnéséig, az evangélikusok és katolikusok által közösen használt temető.

Ottokár cseh király V. Istvánnal (1270-1272) hadakozva Magyarországra tört, s elpusztította Moson megye falvait. Rabolva, fosztogatva követte a visszavonuló magyar seregeket. Moson várát felgyújtották, a földdel tették egyenlővé. Ekkor került át az ispáni székhely a korszerűbb, kőből épült Óvárra. A lébényi templom és monostor épségben vészelte át ezt a hadjáratot.

Az 1400-as években németek gyújtották fel a kolostort és a templomot. 1478-ban Mátyás király visszaadta az apátság birtokait a helyreállítás érdekében.

Az 1529-es bécsi ostrom idején égett le a templom. A tető és boltozat nélküli templomromokat éveken át fenyegette az a veszély, hogy köveit elhordják a győri vár bástyáinak megerősítéséhez. Az olasz építőmesterek megtagadták a bontási munkát, mert bíztak a későbbi helyreállításban.

1631-ben az apátság és birtokai Pázmány Péter hatására a jezsuita rend birtokába kerültek. 1529-es török pusztítás után ekkor kezdik a templomot helyreállítani. Sajnos a bedőlt tornyon és boltozaton a hiányokat nem az eredeti kőanyaggal, hanem téglával pótolták.

1683 júliusában Kara Musztafa török nagyvezér hadjáratot indított Bécs elfoglalására. Győr várát kezdte el ostromolni. A török hadak kirabolták az út menti településeket, Lébényt is.

1838. Gróf Zichy Henrik, mivel nem akarta vállalni a Szent Margit templom állagmegóvását, az apátsági templomot ajánlotta fel plébániatemplomul.

Szerzetesek a templomban: bencések (török időkig), jezsuitákBelül, a főoltáron, az idősebb Szent Jakab apostol szobra látható, lábánál a lébényi templom sátortetős makettjével. A belső bútorzat szintén a XIX. század végén került kialakításra.

További védőszentek: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Szent József, Keresztelő Szent János, Szent Pál és a többi apostol. Nemzetünk szentjei közül: Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg, Szent László, Szent Adalbert, Szent Gellért, Boldog Jolán, Szent Kinga, Szent Margit, Szent Erzsébet. Továbbá: Antióchiai Szent Margit, Szent Flórián, Nepomuki Szent János, Szent Ágoston, Szent Jeromos, Nagy Szent Gergely, Szent Ambrus, Szent János, Szent Márk, Szent Máté, Szent Lukács, Szent Mihály arkangyal, Szent Benedek. A lébényi templomnak 39 védőszentje van, ennyi szent ábrázolásával lehet találkozni szobrok, festmények formájában, valamint az üvegablakokon.

2. Szent Flórián szoborEgy 1780-ból származó feljegyzés már említi, s a korabeli községi térkép is feltünteti Szent Flórián szobrát, mely akkor a község régi főterén, az egykori Szent Margit-templom és annak a templom szomszédságában épült plébánia mellett állt. Talapzatán az 1926-os évszám olvasható, ebben az évben került a főtérről jelenlegi helyére, a Szent Jakab templom előtti térre.

A vízbefúlás, valamint az árvíz és a tűzveszély által fenyegetettek patrónusát ábrázoló szobor két fő része nem azonos korú. A három méter magas, mészkőből faragott, hengeres oszlop 1780-ban már a község főterén állt. Szent Flórián alakját a szobor áthelyezésekor, 1926-ban faragták.

3. II. Világháború hőseinek emlékműveA második világháború az emberiség történetének eddigi legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa. A legelterjedtebb álláspont szerint kezdete az 1939. szeptember 1-jei, Lengyelország elleni német támadáshoz köthető. A háború Európában 1945. május 8-án Németország feltétel nélküli megadásával, míg Ázsiában szeptember 2-án, Japán kapitulációjával fejeződött be.

1992. május 23-án avatták fel azt az emlékművet, melyet a II. világháború hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékére, Bujtás László tervei alapján emeltetett a község lakossága. A fekete gránitlapok három oszlopba rendezve őrzik a világégés áldozatává lett lébényi polgárok nevét. Közülük 89 a hősi halott, 21 a harcok polgári áldozata és 19 a zsidó vallású, a koncentrációs táborokban életét vesztett lébényi lakos.

4. Szent Jakab plébániaAz épület 2002-2003 között épült Maráz Péter tervei alapján. Külső falait Reicher János gútai kovácsmester alkotásai díszítik: Madonna Gyermekével, Jó Pásztor, zászlótartó

5. Szabadság AngyalaÚj szobrot avattak Lébényben 2017. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. „A Szabadság Angyala” című alkotás Lipovics János szobrászművész munkája. Az általános iskola és a játszótér közötti kis téren felállított szobor egy magas talapzaton elhelyezkedő, szárnyas angyalt ábrázol, kitárt szárnyakkal.

6. Római kőKr. u. 9-ben Tiberius, római hadvezér meghódította Pannóniát, így Dunántúl – Pannónia provincia részeként – a római birodalom határtartományává vált. A II. században a Lébényhez tartozó Barártföldpusztán a határvédelmi rendszer részét alkotó katonai erőd létesült. A régészeti feltárások során innen került elő az a mérföldkő, amely egykor az erőd mellett elhaladó út mentén állt. A kőoszlop a régmúlt idők emlékeként 1998 óta az általános iskola előkertjét díszíti.

7. Evangélikus templom (1795)Zeles Imre lelkész idejében 1795. augusztus 20-án szentelték fel. Az eredeti torony hengersüveges volt, tetején azzal a kettős kereszttel, amely most a homlokzati falon látható. Ezt a süveget 1895-ben lebontották, helyette egy barokkos toronysisakot építettek. 1987-ben ezt le kellett bontani, de eredeti formájában újra felépítették.

8. Trianoni emlékműA trianoni békediktátum aláírásának (1920) kilencvenedik évfordulóján, 2010 júniusában került sor az emlékmű ünnepélyes felavatására. Az emlékművet az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület emeltette.

9. Kopjafa a honfoglalás emlékéreAz emlékoszlop Bujtás László helyi művésztanár alkotása, 2000-ben került sor a felavatására. A kopjafa szimbólumaival 1100 év történelmét sűríti magában, jelképeivel a magyarság történetére emlékezteti az utókort.

10. Pozsonyi csata emlékműveA pozsonyi csata 907. július 4. és 7. közé tehető időben zajlott, a mai Pozsony alatt. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete. A honfoglalás után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns folyó vidékét, ezért akart a Keleti Frank Királyság döntő csapást mérni a magyarokra, hogy megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Fejedelemség és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött. A magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, mely 955-ig a magyar határvonal lett. A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború. A csatát sokáig nem értékelte jelentőségéhez mérten a hazai történetírás.

11. Tolentinói Szent Miklós temetőkápolnaSzeptember 10-e Tolentinói Szent Miklós, a XIII. században élt Ágoston-rendi áldozópap emléknapja. Szülei sokáig hiába sóvárogtak gyermek után; bánatukban Bari városába zarándokoltak, ahol Szent Miklós közbenjárásáért könyörögtek. Megszülető gyermeküket hálából Miklós névre kereszteltettek, és Isten szolgálatára ajánlották. Miklós Ágoston-rendi szerzetes és pap lett. Különös szeretetet és részvétet érzett a tisztítóhelyen szenvedő lelkek iránt, sokat imádkozva értük. Az Oltáriszentség nagy tisztelete és sok önmegtagadás jellemezte.

12. Szent Erzsébet szoborBujtás László Szent Erzsébet szobra, 2007-ből, a Magyar Katolikus Karitász védőszentjét jeleníti meg. Ünnepe november 19.

13. Jubileumi kettőskeresztA Hunyadi utca és a Dózsa György utca találkozásánál lévő kis parkban látható emlékkeresztet a nagyközség önkormányzata állíttatta a kereszténység kétezer-, s a magyar állam megszületésének ezeréves évfordulóján. Az elkészítéséhez szükséges faanyagot - miként a megye sok más települése számára is - a Kisalföldi Erdőgazdaság biztosította. A Lebó Ferenc szobrászművész által tervezett tölgy emlékkeresztet - melynek alsó vízszintes szárán a 2000. évszám, alatta, a kereszt függőleges szárán a fába faragott állami címer látható - 2000. október 7-én avatták fel.

14. Pesti srác, 1956-os emlékműAz 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 50. évfordulóján, 2006. november 4-én avatták a Dózsa György utca és a Hunyadi utca találkozásánál álló kis téren a szabadságharc szimbólumává lett "pesti srác" életnagyságú, fából faragott figuráját, Jan Chovan felvidéki szobrász-művész alkotását. Az emlékmű Dávid Tamás helyi lakos adományából készült.                                                                         

15. Nepomuki Szent János szobraNepomuki Szent János szobra már 1785-ben az akkori Mosoni út - a mai Széles út - mellett állt, a falu akkori határát jelölte. Ma talapzatával a Hunyadi u. 1. szám alatti ház falába építve látható. Eredetileg a jelenlegi épület elődjének sarkán, annak szoros közelségében, de a háztól független objektumként, hátát a házsarok élének fordítva állt. A második világháború idején a szobrot levették talapzatáról, s a ház tulajdonosa, Kaszás István őrizte. Sérülés szerencsére nem érte. Az ötvenes évek elején az eredetivel egyező módon ismét felállították, majd amikor 1971 őszén a házat átépítették, a jelenleg is látható formában helyezték el. A körülbelül 2,5 méter magas festett szobor barna színű talapzatát a Szentlelket ábrázoló fehér galamb domborműve, a galamb feletti, barokkos csigavonalakkal és akantuszlevelekkel díszes középső részt egy ma már olvashatatlan feliratú, ugyancsak barokk jellegű címerpajzs ékesíti. A feliratban szereplő, nehezen olvasható évszám talán 1739. (Országszerte pestis dühöngött ebben az esztendőben.) Felül a szent alakja látható papi öltözetben, fekete reverendában, fehér karingben, papi sapkában. Kezében ún. Antal-keresztet tart, melyen corpus függ.

16. Szent Antal temetőkápolna és kálvária1891-ben született újjá az a ma is látható kápolna, melynek helyén már századok óta egy Páduai Szent Antalnak, a szegények és elnyomottak védőszentjének emelt templomocska állt. Az 1891. október 18-án fölszentelt épület főoltárán a Lourdes-i Szűz Mária szobra, az oltár fölött Szent Antalt és a gyermek Jézust ábrázoló ólomüveg ablak látható. A kápolna előterében Simon Mária adományából 1897-ben készült, a keresztút állomásait jelképező stációk állnak. A nyolc kis kápolna fülkéiben Jézus szenvedését ábrázoló domborművek láthatóak.

17. Pálos rendházA középkori alapokon nyugvó barokk stílusú épület a helyi hagyomány szerint egykor pálos rendházként működött. A XVII. században a jezsuiták tulajdonába került, akik 1700 körül barokk stílusban építették át. Mai formáját egy 1766-os átalakítás során kapta, ezt követően 1838-ig katolikus plébániaként szolgált. 1838-tól a katolikus iskolának adott otthont, 1849-ben hadikórházként működött. Később magántulajdonba került, a Földes-család vásárolta meg. 1949-től a termelőszövetkezet irodaháza volt. Ma ismét magántulajdon, felújításra várva üresen áll.

18. I. világháborús emlékműAz első világháború éveiben behívott mintegy 600 frontszolgálatos katona közül 173 soha nem tért haza, életüket veszítették Galíciában, a szerb, a román fronton s a doberdo piavei csatatereken. A község 1930-ban emlékművet állított hősi halottainak. Az impozáns bronzszobrot, Kalotai Kreipel Ottó Őrszem című alkotását 1930. június 1-jén avatták fel. Talapzatán a koronás címer alatt a következő felirat áll: AZ EZERÉVES HATÁROKÉRT ELESETT HŐSEI EMLÉKÉRE EMELTE LÉBÉNY KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE, 1914-1918

19. Szent István király szobraAz államalapítás millenniumára készült műalkotás 2000. május 28-a óta dísze a község főterének. Leleplezésére a Lébényben megrendezett megyei szintű millenniumi ünnepség keretében került sor. Az államalapító Szent Istvánt büszke testtartási], fiatal férfiként, kezében a hatalom jelképeivel - koronával, karddal - s a magyar címerrel ábrázoló szobor Bujtás László helyi művésztanár alkotása

20. Lébényi öregplébániaA XVII. században a jezsuiták a templom után a kolostort is rendbe hozzák, s lábadozó betegeik, elaggott rendtársaik otthonává alakítják. Iskolai szünetekben az egész győri rendház itt üdült, jószándékuk jeleként juniálisukra a bencés rend egy-egy képviselőjét is meghívták. A XIX. századtól ez az épület szolgált plébániaként. 2012-ben kívül-belül megújult, átalakításon is átesett annak érdekében, hogy Látogatóközpontként a lébényi templomot látogató zarándokok, turisták rendelkezésére állhasson.

További bejegyzések

Nagyböjti lelkinap és karitászos találkozó Lébényben

Március 23-án szombaton, a Lébényi Boldog Jolán Karitász csoport vendégül látta a Magyaróvári Karitász csoport 8 tagját, akik Bodó Zoltán atya és Kránitz Péter vezetésével érkeztek Lébénybe.  A vendégeket Gőgh Tibor lébényi plébános atya köszöntötte, majd a két szervezet vezetője, Elek Istvánné és Kránitz Péter kölcsönösen bemutatta saját csoportját, röviden ismertetve tevékenységeiket, 2018-ban elért eredményeiket és 2019-re tervezett céljaikat. Mindkét csoport munkájának alapja a rászoruló emberek segítése, tevékenységüket is e nemes cél szolgálatába állítják a közeljövőben is. A lébényi szervezet jelenlegi feladatai közé tartozik, hogy a "Tartós szeretet" alatt meghirdetett Nagyböjti ...

tovább

Téltemető tanulmányi túra Szent Jakab nyomában

A szép napos idő a Látogatóközpont munkatársait is folyton a szabadba csábítja, így a plébános, a két tárlatvezető, a sekrestyés és a kertész ismét útra kelt! Gőgh Tibor atya vezetésével felkerekedtünk, hogy tapasztalatokat, új ötleteket, ismereteket gyűjtsünk. Úti célunk pedig a vendégeink által is sokat emlegetett Jáki-templom (Szent György), a mellette álló Szent Jakab kápolna (XIII. század első fele), valamint a kőszegi Szent Jakab templom és a szombathelyi Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont volt.Elsőként Jákra mentünk, ahol Dr. Rátkai László esperes-plébános vezetett körbe bennünket kívül-belül a gyönyörű Szent György templomban. A tárlatvezetés igazi élmény volt, habár nem nevezhető ...

tovább

A mosonszentmiklósi plébánia épületének és kertjének hasznosítása

Sok jó szándékú ember közös célja találkozott, hogy Mosonszentmiklóson, a plébánia épülete és kertje, végre ismét régi pompájában tündökölhessen. Mind a helyi Egyházközség, mind a Polgármesteri hivatal, mind pedig az Általános Iskola képviselői fognak most össze, hogy Mosonszentmiklós lakói visszakapjanak egy olyan teret, ahol mindenki találhat majd a maga számára testi-lelki-szellemi feltöltődést nyújtó programokat, lehetőségeket. Ez a cél és reméljük, hogy ezek a célok hamarosan meg is valósulhatnak. Először a kertről szeretnék írni, hiszen a projekt ezen része már idén tavasszal megvalósításra kerül. A Polgármesteri hivatal felajánlotta, hogy a kezdéshez szükséges eszközöket (szerszámok, ...

tovább

Istenhit és orvostudomány

"A tudomány kiderítheti mik vagyunk, de hogy kik vagyunk, az Istentől ered." Január 13-án vasárnap, nagyszámú érdeklődőnek tartott előadást Dr. Csókay András idegsebész főorvos, mely során mesélt a hit és ima erejéről, jelentőségéről, tanúságtételéről és nigériai orvosi missziójáról is. A címhez kapcsolódóan Csókay főorvos úr első sorban rögtön azt hangsúlyozta ki, hogy nem lehet a két területet külön kezelni egymástól, hiszen mélységében van kapcsolat közöttük. Ugyanarról a valóságról mondanak véleményt, csak különböző megismerési renddel jutnak el egyre mélyebbre. Aztán elérkeznek arra a pontra, ahol a tudomány megtorpan… Az ember mindig mindenre bizonyítékot keres. Az értelem hitének tekinthetjük, ...

tovább

Miért érdemes a mosonszentmiklósi templomegyüttest felkeresni?

A Magyarországon egyedülálló templomegyüttes már messziről lenyűgöző látványt nyújt: a Zichy Ferenc által 1775-ben építtetett templom, 47 méter magasságú, kecsesen égbetörő tornyával és két kápolnájával. Olyan, mint anya két gyermekével. A jobb oldali Szent Kereszt kápolna még a XVI. században épült. Ekkor még temető vette körül az épületet. A kápolnán látható az eredeti napóra. A bal oldali Hősök Kápolnája 1929-ben készült el a falu lakosságának adományaiból, melyben márványtáblák őrzik a két világháború helyi hőseinek nevét. A templomot gróf Zichy Ferenc győri megyéspüspök építtette saját költségén. Szívét végakarata szerint a szentély alatt kialakított kriptában helyezték el, ugyancsak az ő ...

tovább

Mérföldkőhöz érkeztünk

Újranyitása óta (2018. május 2.) a Szent Jakab Látogatóközpontban, az elmúlt fél évben, közel 7000 vendéget fogadtunk. Célunk nem csupán annyi, hogy beengedjük a templom iránt érdeklődő turistákat, akiket ellátunk valamennyi információval, hogy értsék is, amit látnak. Turisztikai kínálatunk megannyi olyan elemmel rendelkezik, mely hivatott a lébényi Szent Jakab templom által képviselt lelkiség továbbadására. Bujtásné Völgyesi Lívia tanár nő heti rendszerességgel frissíti faliújságainkat. Kettő a templomban, egy pedig kívül, a templomtéren található. A színes képekkel gazdagon illusztrált, lényegre törő vallásos üzenetei könnyedén eljutnak az érdeklődő látogatókhoz. Idegenben még inkább kíváncsi az ember, és nyitott ...

tovább

Bakonyi tanulmányi kirándulás

Több mint 6000 vendéget fogadtunk a Szent Jakab Látogatóközpontban, a májusi újranyitása óta. Sokan látogatnak el hozzánk, aminek nagyon örülünk, de közben folyamatosan gondolkodunk is azon, mivel tehetnénk még színesebbé a Lébénybe érkezőknek kínálatunkat. Ezért egy napsütéses őszi napon – Gőgh Tibor atya kezdeményezésére - felkerekedtünk, hogy egynapos tanulmányi kirándulás keretében tapasztalatokat gyűjtsünk és az új ötletek megvalósításával még több szép emlékkel gazdagítsuk vendégeinket.Első utunk a bakonybéli Szent Mauríciusz Monsotorhoz vezetett. A monostor és a templom éppen egy felújítás közepén tart, ennek ellenére nagyon előzékenyen fogadtak bennünket. Az ideiglenesen berendezett ajándékboltból ...

tovább

Lébényi templomlátogatás fotópontok

A fotópontok segítségére lehetnek a lébényi Szent Jakab templom látogatóinak, akik saját, különleges szemszögből készített felvételeikkel gazdagíthatják fotóalbumjaikat. Kérje tárlatvezetőink segítségét! Vendégeink új szemszögből fedezhetik fel a különleges, lébényi Árpád-kori, háromhajós, bazilikális elrendezésű Szent Jakab plébániatemplomot, miközben az egyedi látképek nyomára indulnak.  Profi beállítású felvételekkel térhetnek haza az érdeklődő, új felfedezésekre vágyó látogatók, kis városunk szívét bebarangoló sétájukról. Némelyik fotópont a plébánia kertjében található, de V.I.P. jeggyel megközelíthető! A mellékelt képek sejtetik, hogy milyen sokan vannak már azok, akik különleges fotókat ...

tovább

Jézus a hegyen

„Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért visszament a hegyre, egyedül.” (János Evangéliuma, 6. fejezet, 15.) Kenyeret adni nagy dolog. Jézus sok ezer embert lakatott jól, ezért a nép királlyá akarta tenni. "Ilyen király kell nekünk, aki ingyen kenyeret ad!" - skandálta a tömeg. Sokak szemében bizonyára érthetetlen, hogy miért tér ki az Úr a pillanat nyújtotta sztárság és a főhatalom birtoklása elől! Helyette visszament a hegyre, egészen egyedül. A hegyen, sziklán térdeplő, imádkozó Jézus képe közismert katolikus körökben. Régebben, a mai dédszülők korosztályának hálószobája falán, a dupla ágy felett, gyakran lehetett látni ezt az ábrázolást. Milyen nagy erő rejlik ...

tovább

Karitász csoportunk missziója

A napokban kereste meg karitász csoportunkat Glonczi Gergő Szendrőről (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), aki a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban tanult. Pár évvel ezelőtt rózsafüzér társulatot szerveztek. Két éven keresztül hetente két alkalommal gyűltek össze közös imára, szentírás-olvasásra, magyarázatra. Az elmúlt évben játszóházat alapítottak, ahol az imádság mellett játszanak és tanulnak. Gergő színes programokkal készül a gyermekek örömére. Különféle fejlesztő társasjátékozás mellett korrepetálásra is van lehetőség. Napsütéses időben fociznak, a kisebbekkel fogócskáznak. Céljuk, hogy minél több roma gyermek elvégezze a középiskolát, szakmát tanuljon, beilleszkedjen a társadalomba. Közben ismerkednek a ...

tovább

Tartós élelmiszer gyűjtés

Lébényben 280 kg tartósélelmiszer és 60 db konzerv, csoki, tea gyűlt össze, melyből 40 db segélycsomag készült rászorulóknak, 20 db szeretetcsomag egyedülálló, valamint idős házhoz és ágyhoz kötött betegek részére. Egy család rezsiköltség-támogatást is kapott. Mosonszentmiklóson 130 kg tartósélelmiszer, valamint 80 db konzerv, tea, tej, üdítő gyűlt össze, amelyből 23 db segélycsomagot és 18 db szeretetcsomagot állítottak össze. Győrsövényházon 60 kg tartósélelmiszer gyűlt össze, melyből 10 főnek készült segélycsomag. Beziben 20 kg tartósélelmiszer gyűlt össze, melyből 8 segélycsomag készült. Fehértóra 3 db segélycsomagot juttattunk el.

tovább

Megindító elmúlás

Aranyban fürdeti a lenyugvó nap fénye a II. világháború lébényi áldozatainak diadalíves emlékoszlopát. Mintegy örökmécs, úgy virraszt az áldozatok emléke fölött. Körülötte a fehér, vörös és sárga krizantémok az őszirózsák pompás kékjével mennyei színkavalkádot alkotnak, s minden emlékezőnek az élet reménységét hirdetik a hervadó természet ölén. fehér – Ott állnak ők fehér ruhába öltözötten a Bárány trónusa előtt, kinek vérében tisztára mosták lelkük köntösét. vörös – Vérük omlása, éltük áldozata nem volt hiábavaló. Nevük vörösen izzik a Bárány Könyvében. sárga – Dicsőségük ragyog mint a napsugár, emlékük fénye soha ki nem alszik. kék –  A holtak mezején, a végtelenségbe ...

tovább

Avilai Nagy Szent Teréz

Teréz abban a történeti korszakban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. A család ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen, és ismételten inkább felgyújtották a várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Teréz szintén harcra született. A mórok (spanyolul moros) észak-afrikai eredetű középkori népcsoport, akik az Ibériai-félsziget nagy részét a 8. századtól a 15. század végéig megszállás alatt tartották. Tulajdonképpen arabok és berberek voltak, akik a Gibraltári-szoroson keresztül érkeztek a félszigetre; a mór kifejezést Spanyolországban használták rájuk a keresztényektől való vallási és etnikai megkülönböztetés értelmében: vagyis minden iszlám vallású ...

tovább

Jó Jézus

Zavaró számomra, hogy a szeretet nevében, legnagyobb hangon nem hívő embertestvéreink, megzsarolják a keresztényeket. Feltétel nélküli szeretetről beszélnek. Azt sugallják, hogy a Gonosszal tárgyalóasztalnál kell kompromisszumot kötni. Közben meghamisítják a krisztusi szeretet fogalmát, mely nem szimpátián és vonzalmon, nem tárgyalásos megegyezésen múlik. Mintha a szeretet nevében mindent el kellene tűrnünk, vagy hallgatnunk kéne! Teszik ezt azok, akik összeollózzák az Evangéliumból azokat a részeket, melyeken keresztül csupán a „jó Jézus” alakja látszik és bontakozik ki! Vagy egyszerűen tudatlanok, nem ismerik az Evangéliumokat, Jézus életét és tanítását. Az isteni törvények nevében erélyesen, és követelő módon ...

tovább

Barátságban a halállal

Földi léte során naggyá nő a lélek a sorvadó testben, és új hazája után kiállt. Halálunk, evilági elmúlásunk rámutat arra, hogy létünk értelme nem az anyagi világban keresendő. Egy ismerősöm bíztatására fogtam e cikk megírásába. Véleménye szerint napjainkban a halál tabutéma. Szent Ferenc a halált testvérének, nővérének nevezi, én pedig a barátomnak mondanám. Hogy miért? Talán azért, mert megbarátkoztam a halál gondolatával. Ez persze nem egy egyszerű döntés eredménye, sokkal inkább egy hosszantartó kerülgetése, ízlelgetése és „megszenvedése” a témának, mely kétségtelenül érzékenyen érint minden embert. Elég, ha közeli hozzátartozóink halálára, vagy személyes elmúlásunkra gondolunk. Mivel az átlagnál ...

tovább

Vitakultúránk margójára

A létezését tudatosító ember hamar rádöbben arra, hogy egyedül van a világban. Ezen pillanatok két szélső példája születésünk és az elhalálozásunk. Szűk mezsgyék ezek, melyeken áthaladva új világra ébredünk. Zárt személyiségünkbe rejtett érző-vérző szívünk nem nyugszik bele ebbe a nem választott állapotába. Ablakot tárunk, kaput nyitunk, utakat, hidakat építünk, vagyis kommunikálunk. Egy életen át építünk és rombolunk. A sodró idő alakít, formál. Amennyiben átadjuk magunkat az Élet áramának, a változást nem csupán kívül, de bensőnkben is megtapasztaljuk. Holnap nem azok leszünk, akik ma vagyunk, mert az újabb és újabb ismeretek, melyeket magunkévá tettünk és a tapasztalatok, melyeket hagytunk, hogy a vesénkig ...

tovább

Dióhéjban a keresztény hitről

Még papnövendék koromban történt, hogy kispap társaimmal vonaton utaztunk vissza a szemináriumba valamelyik szünetet követően. A közelünkben ült le egy szintén egyetemista lány, akit egyikünk megszólított. Beszélgetés közben szóba jött a hit kérdése is. A kérdésre, hogy ő hívő-e, a lány azt válaszolta, hogy ő is hisz, de nem katolikus módon. Válaszából kiderült, ő nem úgy képzeli, hogy a szakállas öregúr ül a felhőkön.  Akkor jól teszi - feleltük -, mert mi sem ezt hisszük. Azért kezdtem írásomat ezzel a személyes élménnyel, mert gyakori tapasztalat, hogy amikor korunk emberének az egyház tanításával problémája van, valójában nem is a keresztény hittel vitatkozik, hanem azzal az istenképpel, ami benne kialakult. Az ...

tovább

A zarándoklat találkozás

A hetvenes évek második felében kezdtem zarándokolni. Gyermek voltam még. Tíz-tizenkét éves. Otthon éreztem magam minden templomban, ahová ellátogattunk, a zarándok hívek tömegében. Ma is emlékszem az éjszakai szentségimádásokra, rózsafüzér ájtatosságokra. És a sok kedves emberre, akik – egy kicsit – bennem is látták „hitük folytatását”, lévén a leggyakrabban az idősebb korosztályhoz tartoztak. Sokan közülük, hiszem, ott vannak Fenn: mert elérték minden zarándoklat lényegét, Isten Örök Hajlékát. Fájós lábbal, fájós derékkal és ki tudja még mennyi kínnal keltek útra… A legtöbben közülük több-kevesebb rendszerességgel. Fogták a „búcsús-széket”, egy kis elemózsiát és mentek. Vonattal, autóbusszal, nem ...

tovább

Keresztény reménység és New Age

„Jönnek a barbárok!” Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.  - Szent Ágoston történelemteológiája ( Az Isten városa): A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben. -Világvég-jóslatok:millenarizmus régen és most: evilági messianizmus, modern utópiák (marxizmus - E. Bloch),. – A harmadik évezred világképe. (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok). - Új korszak? (New Age).- Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum). Megrendítő történeti események a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, de egyáltalán  a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: ...

tovább

Zarándoklat keresztény lelkülettel

"Én ugyan nem római katolikus, de keresztény ember vagyok, lutheránusként éppen a legősibb hagyományokat őrző felekezet lelkésze. A zarándoklat nem egyszerű lelki wellness, hanem a lélek Lélektől támogatott útja. Az az út, amelyen nem a lélek békessége, nem az érzések vagy az élmények, hanem Jézus Krisztus vezet végig. Aki azt mondta magáról, hogy ő maga az Út... Szóval egy zarándoklat vagy elkötelezetten keresztény - és itt a felekezetiségnek másodlagos szerepe van, legalábbis a történelmi felekezetek viszonylatában -, vagy egyszerű kikapcsolódás, esetleg énközpontú meditáció. Sajnálom, hogy a világi divat begyűrűzik már ebbe is, ahogyan az ünnepeink - főként a karácsony, de akár a tisztítókúrává degradált böjt is - ...

tovább

Keresztény Camino

Főtisztelendő Gőgh Tibor plébános úr és Egyházközsége részére Szent Jakab Apostol Plébániatemplom, Lébény - Győri Egyházmegye Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Plébános Úr, Kedves Tibor! A napokban olvastam Egyházközséged közleményét, amelyben Te és a Plébánia Tanácsadói Testülete kijelentitek, hogy templomotok mindenki előtt nyitva áll, főképp július 25-én, névadó szentjének, Szent Jakab apostolnak ünnepén. Azonban az Egyházközség és Plébánosa nem szándékoznak, és nem is tudnak együttműködni olyan szabad gondolkozású kezdeményezésekkel, amelyek bár bizonyos szempontokból dicséretesek és tiszteletre méltóak, viszont félreértést okozhatnak annak a - ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu