Tolentinoi Szent Miklós temetőkápolna Lébényben

Tolentinoi Szent Miklós temetőkápolna Lébényben

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Temető

Temetőszabályzat

A Lébényi Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testülete javaslatait meghallgatva a plébános, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségnek eleget téve a Lébényi Róm. Kat. Plébánia (a továbbiakban: Fenntartó) tulajdonában lévő 1215. hrsz-on felvett Lébényi Róm. Kat. Plébánia-i Tolentino-i Szent Miklós Temető (a továbbiakban: temető) használatának rendjéről az alábbiakban rendelkezik:

1. A temetőben a Fenntartó vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunytak eltemetését. A temetőben egyházi, vagy polgári szertartással való temetés egyaránt lebonyolítható. Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, vagy a hitéleti tevékenységek, vallási és helyi szokások tiszteletben tartásával történhet.
2. A temető fenntartásáról a Fenntartó a temetőgondnok segítségével saját hatáskörben gondoskodik.
3. A temető nyitva tartása nyári időszámítás esetén: 7.00-20.00 óráig
téli időszámítás esetén: 8.00-18.00 óráig
Mindenszentek ünnepén és halottak napján: 7.00-21.00 óra

A temető használatának szabályai

4. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, a nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni tilos, az ott tartózkodó a távozásra felszólítható.
5. Halottak és Mindenszentek napján járművel behajtani, közlekedni csak mozgásában korlátozottaknak, időseknek lehet. Egyéb időpontokban a temetőbe gépjárművel (kivéve az üzemeltető üzemeltetéshez szükséges saját járművei), motorkerékpárral behajtani tilos. Mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkákat végzők, hulladékszállítást végzők, idős korúak, betegek e tiltás alól felmentést kérhetnek a fenntartótól. A temetőben végzett bontási, építési munkához, építőanyag temetőbe történő beviteléhez a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. 
6. A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.
7. A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemének megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden zajkeltés kerülendő. A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására.
8. A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet szabad elhelyezni, az arra kijelölt helyen és módon. 
9. A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény telepítéséhez a fenntartó előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú növényt a fenntartó eltávolíthatja.
10. A temetőben végzendő munkákat, kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozát, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a fenntartónak be kell jelenteni. 
11. A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra telepített növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat eltulajdonítani, megrongálni vagy beszennyezni tilos.
12. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a fenntartónál tett előzetes bejelentés után, a Fenntartó engedélyével szabad kivinni. A bontott sírjeleket a sírhellyel rendelkező köteles a temetőből elszállítani.
13. A sírhely jogosultja köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
14. Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja.
15. A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt szemétlerakó helyre elhelyezni. A munkát végző vállalkozók az építési törmeléket kötelesek eltakarítani, a temetőből elszállítani a munka befejezését követően.
16. A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétégetés vagy tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása, beleértve a temetőben keletkezett bárminemű hulladékot, szemetet, növényi maradványokat. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
17. A temetőben keletkezett hulladék elhelyezésére kijelölt tárolóhelyek használata kötelező, szemetet ill. bármiféle hulladékot elhelyezni, gyűjteni, tárolni kizárólagosan ezekben lehet.
18. A temetőgondnok kötelezettsége, hogy a sírok mellett ill. az utak környékén hagyott szemetet összeszedje, illetve a temető gondozás során keletkezett hulladékokat, a lekaszált füvet-falevelet stb. összeszedje, és azokat a kijelölt helyeken elhelyezze.

A temetőben végzendő munka

19. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető fenntartójának előzetes bejelentésével és írásbeli engedélyével lehet elvégezni. Az engedély a kiadás napjától számított 72 órára szól. Így különösen az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkáknak a temetőben való elvégzéséhez így sírkőkészítés, sírkőtisztítás, kripta-sírbolt készítés, továbbá megbízás alapján végzett sírhelygondozás, világi búcsúztatás, egyéb temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás.
20. Síremlék és sírbolt építés esetén a vállalkozó köteles a síremlék építési kérelmet a fenntartónak egy példányban átadni engedélyeztetés céljából. Az építési terv bemutatásakor a köteles temetőhasználati díjat fizetni, amely tartalmazza a behajtás, az úthasználat, és a vízhasználat, továbbá az épülő sír környékén elhelyezett építőanyag területhasználati díját. A temetőhasználati díj mértékét a temetői szabályzat melléklete tartalmazza. A munkálatok megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó a sírépítési kérelmet, valamint a temetőhasználati díjat a fenntartónak igazoltnak megfizette. A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben jelezni kell a fenntartónak. A vállalkozó köteles a munkálatokat az engedélyezett és igazolt tervnek megfelelően végezni, amennyiben attól eltér, köteles a fenntartó felhívására a munkálatok eredményét a tervnek megfelelően átalakítani, illetőleg ha ez nem lehetséges, lebontani. A befejezett síremléket a fenntartónak át kell vennie és ellenőriznie kell, hogy az megfelel-e a sírépítési kérelemben leírtaknak.
21. A temető területén ellenszolgáltatásért/vállalkozásban végzett munkát temetőhasználati díjfizetés terhel. A temetőhasználati díjat a munka megkezdése előtt a fenntartónál kell kiegyenlíteni. A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben jelezni kell a fenntartónak.
22. A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e szabályzatban foglaltakat betartani; tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

A temetés rendje

23. A temetőbe halottat csak a halál bekövetkeztét megállapító szabályszerű halottvizsgálat és anyakönyvezés után szabad eltemetni.
24. A temetési szertartást elvégezni csak akkor lehet, ha a temettető a temetési hely megváltási díj, a temetőhasználati díj, valamint az egyéb kötelezően fizetendő díjak megfizetését hitelt érdemlően igazolta, továbbá a halott-vizsgálati bizonyítványt a fenntartónak átadta és a szertartást végző szolgáltató betartotta a temetői szolgáltatási igényére vonatkozó bejelentési kötelezettségét a fenntartónál és a temetőfenntartási hozzájárulást megfizette.
25. A temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetőnek olyan időben kell megtennie, hogy a fenntartó és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen. Ennek biztosítása érdekében az eltemettető köteles 72 órával előre jelezni igényét.

A temetkezéssel kapcsolatos feladatok

26. A temetkezési szolgáltatásokról az elhalt hozzátartozóinak megbízása alapján temetkezési tevékenységet végző társaság (továbbiakban: temetkezési szolgáltató) gondoskodik. A temetőben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, temetkezési szolgáltatók és temetkezési szolgáltatónak nem minősülő más vállalkozók. 

Sírhelyek és síremlékek

27. A temetkezés célszerű biztosítása érdekében a temető sírhelytáblákra, a sírhelytáblák sorokra oszlanak. A sorokban sírhelyeket kell kijelölni, közöttük legalább 60 cm távolságot kell hagyni.
28. Fertőző betegségben elhaltra – engedéllyel – csak egy év elteltével szabad még egy halottat eltemetni.
29. A síremlék felállítását vagy felújítását a fenntartónál kell jelenteni, a felállítás vagy felújítás szabályszerűségét a fenntartó ellenőrzi.
30. Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú és feliratú síremlék felállításához az engedélyt a Fenntartó megtagadhatja. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatóak körül.
31. Megrongálódott, elavult vagy düledező síremlék helyreállítására a fenntartók a sírral rendelkezni jogosultat felszólíthatják. Eredménytelen felszólítást követően életveszély elhárítása érdekében afenntartó a sírjelet a rendelkezni jogosult költségén helyreállíttatja. A helyreállításig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

A sírhelyek, síremlékek méretei:

32. Sírhelyek:
felnőtt egyes sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles
felnőtt iker sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles
felnőtt mélyített kettős sírhely: 200 hosszú, 220 cm mély, 100 cm széles
gyermek sírhely: 180 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles
urna földbe temetésénél: 60 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles.
Koporsós rátemetés érdekében a sírokat úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.
33. Síremlékek: 
A sírhelyeken állított síremlékeket úgy kell kialakítani, hogy a síremlék mellett körben minimum 20 cm szabad járófelület maradjon.

A sírbolt (kripta)

34. A temetőben sírbolt építését – akár föld alatt, akár föld felett – végezni az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek betartásával szabad. A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni, és szilárd burkolattal ki kell bélelni. A fülkékkel épült sírbolt minden fülkéjét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni.
35. Sírbolt építéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges. Sírboltot csak műszaki terv alapján szabad építeni, és a tervet a Fenntartónak be kell mutatni.
36. A sírbolt birtokosa az, aki a használati díjat megfizette, és birtokosi minőségét a temető sírboltkönyvébe bejegyeztette.
37. Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.
38. A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Három férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.
39. A sírboltok és síremlékek fenntartásáról és karbantartásáról azok birtokosa, illetőleg a temetésre kötelezettek kötelesek gondoskodni.
40. Sírbolt szilárd alapra és szilárd anyagokból készített építmény. Magassága az alaptól számítva legfeljebb 5 méter lehet, azonban figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos építéshatósági normákra.
41. Sírboltok méretei:
a) felszíni méretei:
2 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,00 m
3 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m
6 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m
9 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m
b) belső méretei:
2-3 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m
6 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m
9 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m

Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás

42. Sírhelyet a Fenntartó díjfizetés ellenében biztosít. A sírhelyek megváltási és újraváltási díját a melléklet rögzíti. Megváltani az új parcella soron következő sírhelyét (amit a Fenntartó határoz meg), vagy a Fenntartó által felajánlott sírhelyet lehet. A sírhellyel – a jogszabályok és e Szabályzat keretei közt – az rendelkezhet, aki azt megváltotta.
43. A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama (továbbiakban: használati idő) 25 év. 
44. Sírbolt (kripta) használati ideje megállapodás szerint 100 évig terjedhet.
45. A temető Fenntartója a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti.
46. A sírhely előre is megváltható, ez esetben azonban a sírhely megjelölése és gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén a Fenntartó a sírhelyet – a használati időből hátra lévő részarányos visszatérítése mellett – visszavásárolhatja.
47. A sírhelyek feletti rendelkezési jog a használati idő eltelte után – külön tiltó rendelkezések hiányában - meghosszabbítható (újraváltás), melynek időtartamára az előző pontok irányadóak.
48. A temetkezési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
49. A temető átrendezésére, a meg nem újított megváltás esetén követendő eljárásokra a világi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, melyek jelenleg a 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet.

A nyilvántartás

50. A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, (születési neve, leánykori neve), születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, (foglalkozása), az elhalálozás időpontja, (a halál oka), sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, az eltemettető neve és lakcíme, (egyéb elérhetősége ) a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás neve, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
51. A sírbolt-könyv az ott elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál, és az előző bekezdésben meghatározott adatokkal kell vezetni.
52. Temetési hely megjelölésére sírjel (pl. fejfa, kopjafa, kereszt) létesíthető. Sírjel - külön engedély nélkül – a fenntartó részére történő előzetes bejelentés után létesíthető.
53. A sírjel a kerettel együtt nem foglalhat el felnőtt egyes sírhely esetén 140 x 280 cm, felnőtt iker sírhely esetén 240 x 280 cm-nél szélesebb területet.
54. A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának az elhelyezés előtt egy példányban át kell adni. A síremlék magassága maximum 1,5 méter lehet.
55. A sírhelyek megváltási idejéről hivatali időben lehet érdeklődni a fenntartónál.

Díszsírhelyek

56. A Képviselőtestület azon elhunyt személyeknek, akik az egyházközségi élet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. Díszsírhelyet megszüntetni nem szabad.
57. Díszsírhely adományozásáról a plébános dönthet.
58. A díszsírhely ingyenes, megváltani nem kell.
59. A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségviselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.
60. A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a fenntartó köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

61. E Szabályzat a hatályos világi jogszabályok alapján készült, az általa nem szabályozott kérdésekben azok rendelkezéseit kell alkalmazni.
62. E Szabályzat 2013. augusztus 15. napján lép hatályba.

Gőgh Tibor plébános s.k.

Temetőszabályzat - Melléklet

A Lébényi Róm. Kat. Egyházközség Tanácsadó Testülete véleményének a figyelembevételével a plébános, a Lébényi Róm. Kat. Egyházközség tulajdonában álló Tolentino-i Szent Miklós Egyházközségi Temetőben a temetkezési helyek és szolgáltatások díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Sírhely díja (25 évre)

Egyes sírhely 10.000 Ft
Dupla sírhely 20.000 Ft

2. Urnafülke díja (25 évre) 30.000,- Ft

3. Sírbolthely/kripta díja (50 évre)

a. 2 személyes 100.000.- Ft
b. 3 személyes 150.000,- Ft
c. 6 személyes 300.000,- Ft
d. 9 személyes 450.000,- Ft

4. Temetőhasználati díjak

Világi búcsúztatás 10.000,- Ft
Temető fenntartási hozzájárulás
Régi síremlék felújítása 3.000 Ft
Új síremlék készítése 6.000 Ft

5. A megváltott sírhelyre urna rátemetés (a használati időt nem hosszabbítja meg) és második urna 10.000-, Ft

6. A sírhely/urnafülke/sírbolthely újra megváltási díja a mindenkori sírhely/urnafülke/sírbolthely díjával azonos.

A díjakat a fenntartónak kell megfizetni egy összegben az igénybevételt megelőzően. A megállapított díjak 2013. augusztus 15. napjától érvényesek.

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu