Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Lelki táplálék

Imák szívből

Halottainkra emlékezünk

Az élők és holtak világát a feltámadt Krisztus köti össze. Az Ő világossága utat mutat nekünk, a földi élet zarándokútját járó híveknek az ég felé, elhunyt testvéreink számára pedig fényeskedik, mint örök világosság. Ezért a halottakra való emlékezésünk nemcsak gyász és szomorkodás, hanem átcsillan rajta az örök élet hite és a feltámadás reménye. "Hiszem a test feltámadását és az örök életet" - valljuk az apostolok hitével. Ebben a hitben és reményben emlékezünk az örök hazába elköltözött szeretteinkről.

1. Te mondottad Istenünk: "Atyádat és anyádat tiszteld!" Könyörülj elhunyt szüleinken, nagyszüleinken, akik által földi életünket kaptuk. Földi gondoskodásukat jutalmazd meg az örök élettel! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

2. Könyörülj elhunyt testvéreinken, a hitvestársakon, eltávozott gyermekeinken, rokonainkon, barátainkon, jótevőinken. Add, hogy akikhez a szeretet szálai fűztek bennünket, azok a te országodban élvezhessék örök szeretetedet! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

3. Tekints kegyesen Urunk elhunyt lelkiatyáinkra, akik az örök élet útjára vezettek minket! A lelkekért való buzgólkodásukért Te légy örök jutalmuk! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

4. Egyházközségeinkben szolgáló kántorokért, tanítókért is könyörgünk. Engedd, Urunk, hogy a mennyei kórusban zenghessék örökké dicséretedet! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

5. Templomainkban, oltáraid körül szorgoskodó sekrestyésekért, oltárdíszítőkért, templomtakarítókért is imádkozunk. Add meg nekik, Urunk, hogy a mennyek országában is közeledben lehessenek! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

6. Templomaink építtetőiért, építőiért, fenntartóiért, anyagi támogatóiért is könyörgünk hozzád, Urunk. Nagylelkűségüket, munkájukat jutalmazd örök javaiddal! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

7. A háborúkban, szabadságharcaink idején elesett hősi halottainkat is Neked ajánljuk, Urunk. Add, hogy akik annyit szenvedtek és életüket áldozták hazánkért, népünkért, megbocsátó irgalmadból élvezhessék örök békédet! Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

8. Imával gondolunk mindazokra, akik temetőinkben nyugszanak, de azokra is, akik idegen földben pihennek. Különösen azokért kérjük irgalmadat, Urunk, akiknek hozzátartozói már nem élnek, vagy akikről megfeledkeztek, és akikért külön nem imádkozik senki sem. Hallgass meg, Urunk! Adj, Uram, örök nyugodalamat nekik! Az örök világosság fényeskedjék nekik!

Teremtő és megváltó Istenünk, töröld el elhunyt híveid minden bűnét, hogy esdő könyörgéseinkre megkaphassák a bocsánatot, amelyre mindig vágyakoztak! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Hálaadó imádság a hazáért

Mindenható, örök Isten! Kérünk, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak, Szent László királynak, nemzetünk és minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar népednek egységet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházad, hite szerint, neked mindvégig bátran, szabadon szolgáljon. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

XVI. Benedek emeritus pápa imája Pannónia vidékéért (2016) Szent Mártonhoz

Szent Márton a pannonhalmi, szombathelyi, kismartoni és pozsonyi egyházmegyék védőszentje. Ezek a Győri Egyházmegyével szomszédos egyházmegyék, a szombathelyi és a kismartoni jórészt a győriből jött létre. Tehát magunkénak is érezhetjük Tours-i Szent Márton püspököt (Kr. u. 316/317 – 397), aki 1700 évvel ezelőtt született Pannóniában.

Szent Márton!

Életed korai szakaszában találkoztál Krisztussal. Szíved jósága arra indított, hogy Amiens városkapunál a félmeztelen koldussal megosztottad a római katonaköpenyedet, miután már annak előtte elajándékoztad a magánvagyonodat.

Álmodban éjszaka megjelent neked maga Krisztus, köpenyed azon részébe öltözködve, amit oltalmat nyújtva, te raktál a koldus vállára. Ezután hallottad, amint Jézus a kíséretében levő angyaloknak mondja: „Márton, aki még hittanuló, öltöztetett fel oltalmazón ezzel a ruhával.”

Ettől kezdve folytonosan úton voltál Jézus Krisztus felé, Vele mindig mélyebb kapcsolatba kerültél és Hozzá egyre inkább hasonlóvá váltál. A szeretet vezetett téged az igaz istenhithez és ez a hit minduntalan a szeretetben mutatkozott meg. Segíts nekünk is, hogy a szeretet emberei legyünk és ezáltal megtaláljuk Krisztust. Segíts nekünk is, hogy mindig úton legyünk Feléje és Őt egyre mélyebben megismerjük és egyre inkább Hozzá hasonlóvá váljunk.

Mint püspök megőrizted magadban a szív egyszerűségét, és mint Krisztus szerény szolgája, az egyszerű emberekért éltél. Nem hajtottad meg magadat a divatosnak tűnő nézetek előtt, és mindig tisztánlátó voltál a szellemek megkülönböztetésében. Segíts nekünk, hogy mis se keressük az uralkodó nézeteket, hanem bátran és örömmel álljunk az igazság szolgálatában.

Mint lelkipásztor fáradhatatlanul gyámolítottad a reád bízott embereket. De legbelül, a szívedben, mindig az Úrral voltál. A vele való közelséged örömét szüntelenül láthatták arcodon az emberek. Segíts nekünk, hogy bensőnkben mi is közel legyünk az Úrhoz és így valóban megváltott emberekké váljunk.

Szent Márton, (püspökségünk védőszentje), kérünk téged: oltalmazd országunkat, hiszen ez a te hazád is volt, hogy az istenhit, a béke és szabadság országa maradjon, és segíts püspökünknek, hogy amint te, úgy ő is, a hit, a remény és a szeretet őszinte tanúja legyen. Ámen.

Szabadító ima 

Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy, Te Atya vagy, Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk, hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.

A félelemtől, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A gyűlölettől, a paráznaságtól, az irigységtől, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A féltékenység, a harag, a halál gondolatától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
Minden öngyilkossági vagy abortuszra irányuló gondolattól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A szexualitás minden rossz formájától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.

Könyörögjünk!
Ó, Urunk, Aki azt mondottad: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek"', Szűz Mária közbenjárására, 
add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság testi gyógyulásért 

Uram, Jézus, imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem. Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy. Ebben a percben Péterrel akarom mondani: „Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk."

Befogadlak, Úrjézus, a szívembe és az életembe: azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.  Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad az evangéliumi béna ember bűneit. Tisztíts meg isteni Véreddel!

Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem. Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által, Kereszted által, drágalátos Véred által! Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam! Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: „Kérjetek és kaptok." Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és Te meggyógyítottad őket. Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad. Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem, mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet. Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét. Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet. Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked és dicsérlek téged. Ámen.

Add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában, hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a Te feltámadásod, a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő, élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.

Neded ajánlom magamat,

Jézus isteni Szíve, Máriának, az Egyház anyjának, szeplőtelen szíve által, egyesülve az Eucharisztia áldozatával, neked ajánlom magamat, és ennek a napnak imáit és tetteit, örömeit és fájdalmait: a bűnök jóvátételére, minden ember üdvösségére, a Szentlélek kegyelmében az isteni Atya dicsőségére. Ámen.

Családomért könyörgök hozzád 

Jézus, Uram, barátom; ma a családomért akarok könyörögni Hozzád. Betegségem sok mindent megváltoztatott: gondterheltnek látom szeretteimet, annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani; kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai és a rám fordított gondoskodás között.

Szenvednek - tudatában vagyok ennek; néha elveszítik türelmüket - megértem őket; máskor észreveszem, hogy alábbhagy reménységük. Ó, Uram, hálát adok neked a családomért! Hány betegnek nincsen! Uram, értük könyörgök! Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt. Fizess meg nekik, a Te szereteteddel, mindazért, amit értem tesznek. Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak Téged bennem, Téged, aki szenvedsz és együttérzésre van szükséged! Uram, a családomért könyörgök hozzád: áldd meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben; add, hogy napról napra jobban megismerhessenek Téged, hogy a Te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Ámen.

Ima templomi mécses meggyújtásához

„Lelkem mécses, tehát világít, szívem tűzhely, tehát melegít.
Jót teszek másokkal, segítve, nemesítve, biztatva hatok rájuk.
Aki így él, higgye, hogy ő a világ világossága!
Higgye! Krisztus mondta!”
(Prohászka Ottokár Székesfehérvár egykori püspöke)

Uram, ez a mécs, amit itt meggyújtok, legyen az a fény, ami által Te engem megvilágítasz nehézségeimben, döntéseimben!
Legyen az a tűz, ami bennem minden büszkeséget, minden önzést, minden tisztátalanságot eléget!
Legyen az a tűz, ami szívemnek meleget át, és szeretni tanít!
Uram, ezzel a mécsessel maradjon itt egy darab belőlem, amit szeretnék Neked ajándékozni!
Segíts, hogy imámat napjaim cselekedeteiben és munkájában folytathassam! Amen.

Szentáldozás után

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hívj magadhoz engem! És add, hogy hozzád eljutva, szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké. Amen.

Jézusom! Hálát adok neked a szentáldozás végtelen kegyelméért. Jézuson, „aki azért jöttél, hogy megkeresd és üdvözítsd, ami elveszett”, bízom benned, „aki minden embernek, elsősorban a hívőknek vagy Üdvözítője.” Hogyan köszönjem meg jóságodat és kegyelmedet? Én Uram és én Istenem, a legmélyebb alázattal imádlak téged. Szívem nyugtalan volt, de most megnyugodott benned, Teremtőjében. „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.” Jézusom, te vagy erőm a harcban, türelmem a szenvedésben, kegyelmem az életben és bizalmam a halálban. Jézusom, te vagy egész életem. Uram, maradj velem, mert már esteledik! Édes Jézus, neked élek; édes Jézus, neked halok; életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok! Amen.

Uram Jézus Krisztus!
Adj nekem oly tiszta szívet, mellyel méltán járulhatok asztalodhoz.
Ó, igaz kenyér, gyógyítsd meg az én szívem sebeit, hogy érezze szeretetednek édességét, és kívüled ne kívánjon más szeretetet. Amen.

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. Amen.

Jöjj, Uram Jézus, örvendeztess meg jelenléteddel.
Nagy szükségem van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Világosítsd meg vakságom,
jöjj segítségére a gyarló embernek.
Tedd fényessé éjszakámat, oltalmazz a veszélyben.
Tedd látóvá vakságomat,
erősítsd bátorságomat.
Vezess kezednél fogva, hogy
szent akaratodhoz hűséges legyek,
míg föl nem veszel az örök hazába. Amen.

Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva
Hozzád fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek Téged,
ne ostorozd tovább sanyargatott néped! Ha Tebenned bízva munkája után lát, áldd meg híveidnek szorgalmas munkáját!
Ha könnyei között Tehozzád felkiált, bűnbánó népedet, Ó, Uram, ne vesd el! Ha veszélyben, Atyám, Tőled kér oltalmat, ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad! Így majd napról-napra örömre virradunk, szent nevedet dicsérjük most és mindörökre.
Leborulva kérünk, Istenünk, jó Atyánk, segítsd boldogságra szegény magyar hazánk! Híveidnek pedig, kik már sírba tértek, adj, Ó, drága Jézus, örök üdvösséget! Amen.

Uram, Jézusom, megköszönöm Neked, hogy eljöttél hozzám.
Itt vagy nálam, és én boldog vagyok.
Mindennél jobban szeretlek Téged.
Köszönöm jóságodat,
köszönöm, hogy szeretsz.
Megígérem, hogy jóságodat én is
jósággal és szeretettel
fogom viszonozni.
Kérlek, segíts, hogy mindig jobb legyek, hogy tanításodat meg tudjam tartani, és eljuthassak
Hozzád az örök életre.
Add, hogy mindnyájan eljussunk Hozzád a Mennybe. Amen.

Uram, tégy engem a
te békéd eszközévé, hogy
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem van, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Aho kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol, szomorúság, oda örömet,
Hogy ne vigaszt keressek,
hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
hanem szeretetet nyújtsak.
Mert, amikor adunk, akkor kapunk,
Amikor megbocsátunk, mi nyerünk bocsánatot,
Amikor meghalunk, akkor születünk meg az örök életre. Amen.

Önfelajánlás

Uram, Jézus! Szükségem van Rád. Köszönöm, hogy
meghaltál értem a kereszten!
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged,
Mint Uramat és Megváltómat.
Te irányítsd életemet.
Tégy engem olyanná, amilyen
Te akarod, hogy legyek. Amen.

Jézusom, Rád hagyatkozom,
tedd velem azt, ami Neked tetszik.
Bármit teszel is velem, megköszönöm.
Kész vagyok mindenre,
elfogadok mindent.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom, Istenem,
szívem egész szeretetével,
mert szeretlek Téged.
Fenntartás nélkül kezedbe helyezem életemet határtalan bizalommal, mert
Te vagy az én Üdvözítőm. Amen.

Nehéz a keresztem megváltó Krisztusom,
De amit rám mértél, szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz,
Elédbe térdelek bármilyen csapást adsz.
Te Krisztus vagy és mégis összerogytál,
Én ezerszer kisebb porszem a pornál.
Viszem a keresztem, csak erőt adj hozzá.
Ha Neked úgy tetszik, váljak áldozattá.
Minden bűnömet bocsásd meg a Földön, hogy a másvilágon
engem ne gyötörjön.
Légy irgalmas hozzám Mennynek-Földnek Ura!
Könyörögj érettem Jézusnak Szent Anyja!

A te kereszted
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
Szalézi Szent Ferenc

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre.
Maradj velem, Uram, mert
Te vagy az én életem,
Te vagy az én világosságom,
nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangod és kövesselek,
mert nagyon akarlak szeretni és mindig Veled akarok lenni.
Maradj velem, Jézus, mert már
késő van és a nap lenyugvóban:
Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni erőmet, hogy
útközben el ne hagyjon.
Maradj velem, Jézus, mert nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések.
Jézusom, Téged kereslek, a
Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a
Te szívedet.
Teljes szívvel akarlak szeretni itt a Földön, hogy tökéletesebben továbbszerethesselek az örökkévalóságban. Amen.

Én Üdvözítőm, oltalmadban bízva
Neked ajánlom mindazt, ami
most kísért, az aggodalmakat, melyek összezavarnak, a félelmeket, melyek folytogatnak, a bajokat, melyek körülvesznek és a szenvedések, fájdalmak miatti reményvesztettséget, melyek hullámai eltemetnek.
Uram, adj békét szívem nyugtalanságának.
Engedd éreznem, hogy itt vagy velem, mutasd meg irgalmadat
gyöngeségemben és
szereteted hatalmát szükségemben.
Gyógyító erőddel látogass meg, Jézusom. Amen.

Én Uram, én Istenem!
Adj békességet szívemnek.
Segíts, hogy kínos gondolataimtól megszabaduljak.
Hadd merüljek el benned és hadd találjak nálad csendességet és békességet.
Jézusom! Vedd el tőlem gyötrő gondolataimat, megalázó emlékeimet.
Jézusom! Adj nekem békességet…
Jézusom! Én hiszek benned, ráhagyatkozom jóságodra,
ráhagyatkozom szavadra, hogy egykor örökké veled lehessek a Mennyben. Amen.

Imádság segítségért

Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó, adj /annak/ azoknak szeretetet,
/akinek/ akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
hogy találkozzunk nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
a végső órámon irgalmazz! Amen.

Elhunyt szeretteinkért

Istenünk, Jézus is könnyezett Lázár sírja előtt.
A halottakért hullatott őszinte könnyekben a szeretet fényei ragyognak.
Az ember ragaszkodik az élethez. Ez abból a tényből következik, hogy Te Istenünk, nem a halálra, hanem az örök életre teremtettél minket.
Szerettünk elvesztésekor kinél keressünk vigasztalást?
Vannak gyógyíthatatlan sebek, amelyek az idő kötésén is átvéreznek.
Nem érhetjük be a természet vigaszával. Szent Pál így figyelmeztet:
Ne szomorkodjatok úgy, mint azok, akiknek nincs reményük az örök életben.
Jézus mondja: Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van… Eljövök és magammal viszletk benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
Istenünk, mi hiszünk Jézus ígéretében és ez a mi vigaszunk. Ezért is elmondhatjuk: Istenem, úgy tűnik, hogy visszaadjuk neked azokat, akiket Te adtál nekünk… De ahogyan Te sem veszítetted el őket, amikor nekünk adtad, úgy mi sem veszítjük el őket az örök hazába való hazatérésükkor.
Elhunyt szerettünk nem lép ki szeretetünk fényköréből. Hitünk szerint, ha rászorul, a túlvilági életben is segíthetjük. Az érte mondott ima, lelki üdvéért felajánlott szentmise és szentáldozás eltávolítja azokat az akadályokat, amelyek késleltetik Isten boldogító színelátásában.
Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött Fiad legyőzze az örök halált és feltámadjon üdvösségünkre. Add kegyelmedet elhunyt testvéreinknek, hogy a földi élet halandóságából kilépve örökre szemléljenek Téged, aki alkottál és megváltottál minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu