Szent Jakab szobra a lébényi plébánián

Szent Jakab szobra a lébényi plébánián

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Keresztény Camino

 A magyar után eredeti nyelven is olvasható.

Keresztény Zarándokfogadó Egyesület Hospital de Orbigo Plébánia
Astorga-i Egyházmegye
Spanyolország

Főtisztelendő
Gőgh Tibor plébános úr
és Egyházközsége részére
Szent Jakab Apostol Plébániatemplom, Lébény - Győri Egyházmegye

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő Plébános Úr, Kedves Tibor!

A napokban olvastam Egyházközséged közleményét, amelyben Te és a Plébánia Tanácsadói Testülete kijelentitek, hogy templomotok mindenki előtt nyitva áll, főképp július 25-én, névadó szentjének, Szent Jakab apostolnak ünnepén. Azonban az Egyházközség és Plébánosa nem szándékoznak, és nem is tudnak együttműködni olyan szabad gondolkozású kezdeményezésekkel, amelyek bár bizonyos szempontokból dicséretesek és tiszteletre méltóak, viszont félreértést okozhatnak annak a - szerencsére nem kisszámú embernek a fejében -, akik nagyon sokszor rábízzák magukat ezekre a kezdeményezésekre, abban a reményben, hogy „találkoznak Istennel és megtanulnak hinni.”XVI. Benedek pápa Santiago de Compostelaban

Nem kívánok most véleményt mondani arról a pár reakciós megjegyzésről, amelyet Egyházközséged közleményére válaszként olvastam. Az ilyen stílusban írt vélemények és agresszív megnyilvánulások, ha másról nem, a jólneveltség és a tisztelet teljes hiányáról árulkodnak az iránt, akinek papi hivatásából adódóan feladata, hogy hirdesse Krisztust, a Világ Világosságát, függetlenül attól, hogy hogyan nevezik.

Ez a problémakör és veszély sajnos egyre inkább megszokottá vált a Szent Jakab Apostol sírjához, a spanyolországi Santiago de Compostelai Katedrálishoz vezető különböző utakon.

Köztudott, hogy a Szent Jakab zarándokút az évszázadok során inkább spirituális, mint keresztény, katolikus jelleget öltött. Az is köztudott, hogy mivel ez az útvonal hatalmas tömegeket vonz, felkeltette a helyi polgármesterek, ügyeskedők, sáfárok, üzérek, sarlatánok, hamis próféták érdeklődését, akik a vándort kihasználva akarnak kereskedelmi és mindenfajta haszonhoz jutni. Emlékezhetünk, a történelem során mennyi csatát vívtak a spanyol városok polgármesterei, hogy a „Camino” az ő közigazgatási területükön haladjon keresztül, és ne a másikén. Sajnos kijelenthetjük, hogy ez a torz kinövés mindenütt jelen van, ahol nagy tömegek „keresni” indulnak.

Ezzel párhuzamosan, miután e vándorok többségét a kezdeti hitvallásuktól függetlenül „a Remény ereje” vezérli, különféle hamis vallások, spirituális csoportok és mindenfajta szekták „szerveződtek” a Szent Jakab Út mentén abból a célból, hogy új hitre térítsenek és szekta tagokat, hamis prófétákat támasszanak. És ez a ténykedésük sajnos gyakran meglehetősen könnyűnek bizonyul, tekintettel a vándorok fogékonyságára és érdeklődésére.

Ez a mára már valósággá vált veszély volt az egyik fő ok, amely a Spanyol Egyházat arra sarkallta, hogy megpróbálja terjeszteni és megmagyarázni a „Devotionis Causae ad limina Sancti Iacobi” (Szent Jakab küszöbéhez vezető ájtatosság okáról) Zarándoklat tényleges értelmét. Elég csak arra gondolni, hogy a valódi Zarándokút pontosan a Santiago de Compostelai Katedrálisnál ért (és ér!) véget, az Apostol Sírjánál és ez az egyedüli, kétségbevonhatatlan cél. Manapság viszont elég sok vándor, még ha lenyűgözőnek is, de csak egy „állomás”-nak tekinti az Apostol Sírját, és halad tovább Finisterre felé, amelyet még a Kallixtusz-kódex sem vesz figyelembe. Sokan, miután megérkeztek Finisterrébe, a hithez nem igazán tartozó szertartások keretében elégetik az úton használt ruháikat abban a meggyőződésben, hogy így születnek újjá az új életre…

Nyilvánvalóan a „zarándoklat” eme felfogásának kevés vagy egyenesen semmi köze sincs a keresztény, katolikus okból megtett „Zarándoklat”-hoz. Ezek a szempontok állnak a viták középpontjában Spanyolországban is. Gyakran magam is részt veszek ezeken a vitákon, amelyek egyik oldalán a Katolikus Egyház tagjainak nagy része, a másik oldalon azok a helyi politikai vezetők és különböző egyesületek vannak, akik ezekben a vándorokban gyakran csak a vásárlásból és a turizmusból fakadó haszon lehetőségét látják.

Másik, még ennél is nagyobb veszélyt a hamis vallások vagy a hamis spirituális vezetők jelentik, akiknek „karizmájukkal” sikerül behálózni az igazi Zarándokokat, akik a Reménytől vezérelve a valódi „Ego Sum Via, Veritas et Vita” (Krisztus: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet) megkeresésére kelnek útra, ám az ilyen „Isten a magam módján” (a magam módján hiszek) „karizmák” hálójában végzik.

Ezeket a „kisebbségi mozgalmakat” olyan egyének csoportosulásai alkotják, akik egy vallási és/vagy ideológiai hitvallást alakítottak ki, és ezt időnként radikális, valamint meg nem alkuvó módon gyakorolják, ám minden esetben egyértelműen szembehelyezkedve római katolikus Hitvallásunkkal.

Ezen csoportok széles választéka lehetővé teszi az utat kereső embernek, hogy úgy érezze, megtalálta „Istent a maga módján”, olyan eszközökkel, amelyek a legjobban kielégítik, és a leginkább beteljesítik. Ezek a tevékenységek, amelyek akár a legjobb védnökség mellett és Apostoli Áldással is indulhatnak, időnként végül valódi „alternatív hitvallássá” válnak, amelyeket hatékony marketingstratégiával fejlesztettek ki, a legkülönbözőbb emberi igényeket célozva meg. Ennek az eredménye sajnos, hogy emberek százait, akik az igazi és egyetlen Istenre szomjaznak, ezek az alternatív filozófiák tévútra terelik. Mindez az esetek többségében fokozatosan zajlik le a „beavatottak”-ban, akik nem veszik észre a veszélyt, amelybe beleesnek, és egyfajta helyettesítő mechanizmust kezdenek kifejleszteni. Az egyén fokozatosan idegen elemekkel módosítja a kanonizált Hitvallás alapjait, amelyek végül a lényegévé válnak a csoport új tanításának. Ez az átmenet sokszor nem érzékelhető, ám visszafordíthatatlan, és végül egy olyan valóságban találják magukat, amelynek semmi köze az egészséges tanításhoz.

Ezek a csoportok, vezetőik hatása alatt, új módon terjesztik a spiritualitás megélését, amely szerint – mint hirdetik – teljesen mindegy, hogy valaki milyen vallást gyakorol vagy melyik istenben hisz, mert bármely típusú spiritualitás a lelki élmény teljességéhez vezethet. Ezek a tudomány és a vallás mezsgyéjén mozognak, azt a bűnt követve el, hogy kihasználják az emberek bizonytalanságát és „útkeresését”, akik akaratlanul is hozzájuk sodródnak, ők pedig sokszor eszközként felhasználják őket.

Ezen csoportok tevékenysége gyakran egy feltételezett transzcendentális meditációra épül, olyan keleti meditációkra, amelyek által esetleges nyugalmi állapotot lehet elérni és színlelt aszkézist, azzal a céllal, hogy meggyőzzék a gyakorlóját a módszer feltételezett jótékony hatásairól.

Tehát nincs új a nap alatt, Kedves Atyám! Ám mint ahogy Te és Egyházközséged is tette, igenis szükséges figyelmeztetni azokat, akik „annak reményében indulnak, hogy Istennel találkozhatnak”, ám fennáll a veszélye, hogy útközben egészen mást találnak…

Ferenc és XVI. Benedek pápák többször hangsúlyozták, azok számára, akik szeretnének megtanulni Hinni: „Isten vagy van, vagy nincs. Csak két lehetőség van. Nincs „a la carte” Hitvallás, mint ahogy nem létezhet olyan alternatíva, miszerint „Krisztus igen, Egyház nem.”

Végezetül, Kedves Tibor atya, pártolom, és Imával támogatom kezdeményezéseteket az Egyházközségeddel. Feladatunk figyelmeztetni és védelmezni minden jó szándékú Zarándokot, akik abban a reményben kelnek Útra, hogy az Igazsággal találkozzanak. Ahogyan Szent Jakab Apostol találkozott és hirdette az igét. „Ha” és „de” nélkül.

A mai időkben az Evangelizáció védelmében kifejtett cselekedeted még ennél is jelentősebb, ez a helyi jelenség és probléma jóval fontosabb és életbevágóbb kérdést tükröz, és ennek tétje, ahogyan XVI. Benedek mondta pár napja (pontosabban húsvét vasárnapján, 90. születésnapját ünnepelve), az életben maradásunk. Ez a kultúra és a civilizáció játszmája. Az egyre közeli fenyegetésekre két megoldás áll előttünk: elfordítjuk a fejünket vagy a hazugságot leleplezve hirdetjük az Igazságot. Hiszen az igazság szabaddá tesz. Párbeszéd legyen, de a párbeszéd javára nem temethetjük el a mi hitvallásunkat, a mi történelmünket, a mi gyökereinket. Ha ezt nem értjük meg, elveszünk. Egy kicsit talán már el is vesztünk. Mindenáron megpróbáljuk elhallgatni e jelenségek valós gyökerét és félünk a saját kultúránktól. Nagyapám egyszer próbált kapálni tanítani (az igazat megvallva kevés sikerrel), azt mondta: vigyázz, hogy ne érj a növények gyökeréhez, mert a növények gyökér nélkül meghalnak.

Mindez még inkább arra kell, hogy ösztönözzön, segítsük a Zarándokot (aki egészen más, mint egy turista), hogy óvakodjon bármilyen „a la carte Hitvallás”-tól, és a tanítás szilárd alapjaival mutassuk meg, hogy a hitre és az azt elmélyítő zarándokútra szóló meghívás kitörölhetetlenül bele van vésve az emberi szívbe, hogy megtaláljuk Őt, akit buzgóbban keresünk amióta eljött hozzánk.

Imámmal Melletted vagyok, ölellek Krisztusban

A.D. 2017. április 24.

Dr. Giuseppe Monsone-Gebauer
Keresztény Zarándokfogadó Egyesület Hospital de Orbigo Plébánia

Al Signor Parroco della Chiesa di San Giacomo Apostolo di Lebeny

Diocesi di Gyor, R.D. Tibor Gogh e alla Sua Comunità Parrocchiale.

        

Egregio Signor Parroco! Carissimo Tibor!

        

Sia Lodato Gesù Cristo!

         Negli ultimi giorni ho avuto modo di leggere il comunicato della Tua Comunità Parrocchiale, dove Tu ed il Consiglio Pastorale della Tua Parrocchia, ribadite che la Vostra Chiesa è aperta a tutti, ancor maggiormente nella giornata della celebrazione del Santo alla quale è consacrata, San Giacomo Apostolo (25 luglio), ma che, ovviamente, la Comunità Parrocchiale ed il Suo Pastore non intendono, e non possono, prestarsi a collaborare con libere iniziative che, per quanto queste possano essere per alcuni aspetti lodevoli e meritorie di attenzione, rischiano di creare non poca confusione in coloro i quali, e fortunatamente non sono in pochi, si affacciano e molto spesso si affidano inizialmente a queste iniziative mossi dalla speranza di “incontrarsi con Dio ed imparare a Credere”.

         Tralascio qui di esprimermi su alcuni commenti reazionari che ho letto al comunicato della Tua Comunità Parrocchiale. Certi stili, certe aggressioni, altro non rilevano se non la mancanza di educazione e rispetto verso colui il quale è chiamato, per il suo Ministero, ad annunciare la Luce del Mondo, indipendentemente da come questo si chiami.

         Questa problematica e questo rischio sono purtroppo diventati una realtà sempre più consolidata anche lungo le varie vie che conducono sulla tomba dell’Apostolo Santiago, presso la Cattedrale di Santiago de Compostela, in Spagna.

Che il Cammino di Santiago, abbia nei secoli assunto un aspetto più spirituale che devozionale, è cosa nota. Altresì è noto che questo itinerario, attraendo grandi masse di persone, ha attirato gli interessi di amministratori locali, sindaci, negozianti, affaristi, ciarlatani e falsi profeti che sfruttando il viandante ne ottengono benefici commerciali e di ogni altro genere. La storia ci ricorda che non poche sono state le battaglie politiche tra sindaci di città spagnole affinchè il “Cammino” passasse nella loro municipalità piuttosto che deviare su di un'altra. Tutti questi aspetti, potremmo dire, nostro malgrado, appaiono ovunque esistano fenomeni nei quali masse di persone si recano “alla ricerca”.

         Analogamente a ciò, proprio per il fatto che la maggioranza di questi viandanti sono spinti, indipendentemente dal loro credo iniziale, dalla “forza della Speranza”, diverse pseudo-religioni, gruppi spirituali e sette di ogni genere, si sono “organizzati” lungo la Via di Santiago al fine di creare proseliti, adepti, nuovi falsi profeti. E questa attività gli risulta, ahimè spesso, abbastanza facile, vista la predisposizione e la curiosità dei viandanti.

         Tale rischio, ormai realtà, è uno dei principali aspetti che ha spinto la Chiesa Spagnola a cercare di diffondere e ripristinare il senso vero e proprio della Pellegrinazione “Devotionis Causae ad limina Sancti Jacobi”. Basta considerare il fatto che il vero Pellegrinaggio terminava (e termina!) proprio nella Cattedrale di Santiago de Compostela, presso la Tomba dell’Apostolo, unica ed indiscussa Meta. Oggi invece, sempre più viandanti vedono la Tomba dell’Apostolo come una “tappa”, seppur anche affascinante, e continuano il loro viaggio verso Finisterre, meta non contemplata neanche nel Codice Callistino. Giunti a Finisterre, spesso attraverso una serie di riti, che poco hanno a che vedere con la fede, molti bruciano i loro vestiti usati nel viaggio, convinti di rinascere cosi a nuova vita…

         Ovviamente questa visione di “pellegrinaggio” poco o nulla ha a che vedere con il “Pellegrinaggio” per cause devozionali. Questi aspetti sono al centro del dibattito quotidiano anche in Spagna, cui spesso partecipo, dibattitto avvolte accentuato tra la maggior parte dei membri della Chiesa Cattolica da un lato, e gli amministratori locali e diverse associazioni dell’altro che spesso vedono questi viandanti solo come una opportunità di negozio, turismo e tutto quanto connesso a queste attività.

         Un altro fondamentale e ancor più grande pericolo è quello che pseudo-religioni o pseudo-guide spirituali, riescano ad attorniare intorno al loro “carisma” dei veri Pellegrini, che mossi dalla Speranza si mettono in cammino alla ricerca del vero “Ego Sum Vita Veritas et Vita” e finiscono poi nel cadere nella rete di questi “carismi” del “Dio, a modo mio!”.

         Questi “movimenti minoritari” sono costituiti da raggruppamenti di persone che finiscono per unirsi e “plasmare” un credo ideologico e/o religioso professato talvolta in modo radicale ed intransigente ma sempre e comunque in contrapposizione esplicita alla completa professione del nostro “Credo”.

         Questa ampia varietà di gruppi, consente all’uomo che è alla ricerca di convincersi di trovare talvolta in questo “Dio a modo mio” ciò che più lo soddisfa e lo realizza. Queste attività che magari iniziano sotto i migliori auspici ed anche con la Benedizione Apostolica, talvolta finiscono nel forgiare, appunto, veri e propri “credi alternativi” sviluppati su misura con efficaci strategie di marketing per rispondere alle più svariegate esigenze umane. Il risultato purtroppo, è quello che centinaia di persone che hanno sete del vero ed unico Dio, vengono deviate da queste filosofie alternative. Tutto ciò, il più delle volte, avviene in maniera graduale negli “adepti” che non vedono il rischio nel quale cadono e cominciano a sviluppare un meccanismo di sostituzione che pone l’individuo nella condizione di modificare gradualmente le basi del Credo canonico con elementi estranei che finiscono per diventare il fulcro della nuova dottrina, del nuovo “gruppo”. Il passaggio è spesso impercettibile ma inesorabile, fino a trovarsi immersi in una realtà che non ha nulla a che vedere con la sana dottrina.

         Questi gruppi, attratti dai loro leader, diffondono cosi un nuovo modo di vivere la spiritualità, secondo la quale è diventato –come essi predicano- indifferente quale religione si pratichi e in quale dio si creda, perché qualunque spiritualità può condurre alla pienezza spirituale. Essi si collocano in una zona di confine tra scienza e religione, compiendo il peccato di sfruttare le insicurezze e la “ricerca” dell’uomo che a loro inconsapevolmente si avvicina, strumentalizzandolo.

         Le pratiche di questi gruppi, molte volte si basano su ipotetiche meditazioni trascendentali, meditazioni orientali che possono forse concedere uno stato di rilassamento e apparente ascesi al praticante solo per convincerlo dei presunti benefici.

         Nulla di nuovo all’orizzonte quindi, carissimo Padre! Ma, proprio come Tu e la Tua Comunità Parrocchiale ha ben fatto, è necessario avvertire chi “mosso dalla Speranza dell’incontrarsi con Dio” rischia di trovare, camminando, ben altro…

         Il Santo Padre Francesco e Benedetto XVI hanno in diverse occasioni ribadito a chi desidera imparare a Credere: “Dio o c’è o non c’è. Ci sono solo due opzioni. Non esiste un Credo “a la carte” cosi come non può esistere l’alternativa “Cristo sì, Chiesa no”.

         Concludendo, Carissimo Tibor, plaudo e sostengo con la Preghiera l’iniziativa Tua e della Tua Comunità Parrocchiale. E’ nostro preciso compito, avvertire e difendere tutti i Pellegrini di buona volontà che si mettono in Cammino nella Speranza di incontrare la Verità,  come la incontrò e predico l’Apostolo San Giacomo. Senza se e senza ma.

La Tua attività di difesa del Vangelo è ancor più fondamentale, in questo tempo, dove questo piccolo, locale fenomeno e problema, rispecchia un ben più importante e fondamentale problema a cui è legata, come giorni fa ha ribadito Benedetto XVI, la nostra stessa sopravvivenza. E’ la partita della cultura e della civiltà. Davanti a queste minaccee incombenti a noi non restano che due soluzioni: girare la testa o annunciare la Verità smascherando la menzogna. Se non lo capiamo, saremo sconfitti. Forse siamo già un po’ sconfitti. Quando facciamo di tutto per nascondere la vera radice di questi fenomeni e abbiamo paura della nostra cultura. Mio nonno, una volta tentò di insegnarmi a zappare (con poco successo per la verità), ma ricordo bene, mi disse: occhio a non toccare le radici delle piante, perché le piante senza radici solide muoiono.

         Tutto questo deve ancora di più spingerci ad aiutare il vero Pellegrino, (che è ben diverso dal turista)  a diffidare da qualsiasi alternativa di “Credo ‘a la Carte” ed illustrando con le solide basi della dottrina che il suo è un invito a mettersi in cammino, inscritto indelebilmente nel cuore umano, per trovare Colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro.

         Vicino con la Preghiera, Ti abbraccio in Cristo,

24 Aprile A.D. 2017

     Dr. Giuseppe Monsone-Gebauer

     Associazione di Accoglienza Cristiana nel Camino di  Santiago,

     Hospital de Orbigo, Diocesi di Astorga, Spagna.  

További bejegyzések

Nagyböjti lelkinap és karitászos találkozó Lébényben

Március 23-án szombaton, a Lébényi Boldog Jolán Karitász csoport vendégül látta a Magyaróvári Karitász csoport 8 tagját, akik Bodó Zoltán atya és Kránitz Péter vezetésével érkeztek Lébénybe.  A vendégeket Gőgh Tibor lébényi plébános atya köszöntötte, majd a két szervezet vezetője, Elek Istvánné és Kránitz Péter kölcsönösen bemutatta saját csoportját, röviden ismertetve tevékenységeiket, 2018-ban elért eredményeiket és 2019-re tervezett céljaikat. Mindkét csoport munkájának alapja a rászoruló emberek segítése, tevékenységüket is e nemes cél szolgálatába állítják a közeljövőben is. A lébényi szervezet jelenlegi feladatai közé tartozik, hogy a "Tartós szeretet" alatt meghirdetett Nagyböjti ...

tovább

Téltemető tanulmányi túra Szent Jakab nyomában

A szép napos idő a Látogatóközpont munkatársait is folyton a szabadba csábítja, így a plébános, a két tárlatvezető, a sekrestyés és a kertész ismét útra kelt! Gőgh Tibor atya vezetésével felkerekedtünk, hogy tapasztalatokat, új ötleteket, ismereteket gyűjtsünk. Úti célunk pedig a vendégeink által is sokat emlegetett Jáki-templom (Szent György), a mellette álló Szent Jakab kápolna (XIII. század első fele), valamint a kőszegi Szent Jakab templom és a szombathelyi Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont volt.Elsőként Jákra mentünk, ahol Dr. Rátkai László esperes-plébános vezetett körbe bennünket kívül-belül a gyönyörű Szent György templomban. A tárlatvezetés igazi élmény volt, habár nem nevezhető ...

tovább

A mosonszentmiklósi plébánia épületének és kertjének hasznosítása

Sok jó szándékú ember közös célja találkozott, hogy Mosonszentmiklóson, a plébánia épülete és kertje, végre ismét régi pompájában tündökölhessen. Mind a helyi Egyházközség, mind a Polgármesteri hivatal, mind pedig az Általános Iskola képviselői fognak most össze, hogy Mosonszentmiklós lakói visszakapjanak egy olyan teret, ahol mindenki találhat majd a maga számára testi-lelki-szellemi feltöltődést nyújtó programokat, lehetőségeket. Ez a cél és reméljük, hogy ezek a célok hamarosan meg is valósulhatnak. Először a kertről szeretnék írni, hiszen a projekt ezen része már idén tavasszal megvalósításra kerül. A Polgármesteri hivatal felajánlotta, hogy a kezdéshez szükséges eszközöket (szerszámok, ...

tovább

Istenhit és orvostudomány

"A tudomány kiderítheti mik vagyunk, de hogy kik vagyunk, az Istentől ered." Január 13-án vasárnap, nagyszámú érdeklődőnek tartott előadást Dr. Csókay András idegsebész főorvos, mely során mesélt a hit és ima erejéről, jelentőségéről, tanúságtételéről és nigériai orvosi missziójáról is. A címhez kapcsolódóan Csókay főorvos úr első sorban rögtön azt hangsúlyozta ki, hogy nem lehet a két területet külön kezelni egymástól, hiszen mélységében van kapcsolat közöttük. Ugyanarról a valóságról mondanak véleményt, csak különböző megismerési renddel jutnak el egyre mélyebbre. Aztán elérkeznek arra a pontra, ahol a tudomány megtorpan… Az ember mindig mindenre bizonyítékot keres. Az értelem hitének tekinthetjük, ...

tovább

Miért érdemes a mosonszentmiklósi templomegyüttest felkeresni?

A Magyarországon egyedülálló templomegyüttes már messziről lenyűgöző látványt nyújt: a Zichy Ferenc által 1775-ben építtetett templom, 47 méter magasságú, kecsesen égbetörő tornyával és két kápolnájával. Olyan, mint anya két gyermekével. A jobb oldali Szent Kereszt kápolna még a XVI. században épült. Ekkor még temető vette körül az épületet. A kápolnán látható az eredeti napóra. A bal oldali Hősök Kápolnája 1929-ben készült el a falu lakosságának adományaiból, melyben márványtáblák őrzik a két világháború helyi hőseinek nevét. A templomot gróf Zichy Ferenc győri megyéspüspök építtette saját költségén. Szívét végakarata szerint a szentély alatt kialakított kriptában helyezték el, ugyancsak az ő ...

tovább

Mérföldkőhöz érkeztünk

Újranyitása óta (2018. május 2.) a Szent Jakab Látogatóközpontban, az elmúlt fél évben, közel 7000 vendéget fogadtunk. Célunk nem csupán annyi, hogy beengedjük a templom iránt érdeklődő turistákat, akiket ellátunk valamennyi információval, hogy értsék is, amit látnak. Turisztikai kínálatunk megannyi olyan elemmel rendelkezik, mely hivatott a lébényi Szent Jakab templom által képviselt lelkiség továbbadására. Bujtásné Völgyesi Lívia tanár nő heti rendszerességgel frissíti faliújságainkat. Kettő a templomban, egy pedig kívül, a templomtéren található. A színes képekkel gazdagon illusztrált, lényegre törő vallásos üzenetei könnyedén eljutnak az érdeklődő látogatókhoz. Idegenben még inkább kíváncsi az ember, és nyitott ...

tovább

Bakonyi tanulmányi kirándulás

Több mint 6000 vendéget fogadtunk a Szent Jakab Látogatóközpontban, a májusi újranyitása óta. Sokan látogatnak el hozzánk, aminek nagyon örülünk, de közben folyamatosan gondolkodunk is azon, mivel tehetnénk még színesebbé a Lébénybe érkezőknek kínálatunkat. Ezért egy napsütéses őszi napon – Gőgh Tibor atya kezdeményezésére - felkerekedtünk, hogy egynapos tanulmányi kirándulás keretében tapasztalatokat gyűjtsünk és az új ötletek megvalósításával még több szép emlékkel gazdagítsuk vendégeinket.Első utunk a bakonybéli Szent Mauríciusz Monsotorhoz vezetett. A monostor és a templom éppen egy felújítás közepén tart, ennek ellenére nagyon előzékenyen fogadtak bennünket. Az ideiglenesen berendezett ajándékboltból ...

tovább

Lébényi templomlátogatás fotópontok

A fotópontok segítségére lehetnek a lébényi Szent Jakab templom látogatóinak, akik saját, különleges szemszögből készített felvételeikkel gazdagíthatják fotóalbumjaikat. Kérje tárlatvezetőink segítségét! Vendégeink új szemszögből fedezhetik fel a különleges, lébényi Árpád-kori, háromhajós, bazilikális elrendezésű Szent Jakab plébániatemplomot, miközben az egyedi látképek nyomára indulnak.  Profi beállítású felvételekkel térhetnek haza az érdeklődő, új felfedezésekre vágyó látogatók, kis városunk szívét bebarangoló sétájukról. Némelyik fotópont a plébánia kertjében található, de V.I.P. jeggyel megközelíthető! A mellékelt képek sejtetik, hogy milyen sokan vannak már azok, akik különleges fotókat ...

tovább

Jézus a hegyen

„Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért visszament a hegyre, egyedül.” (János Evangéliuma, 6. fejezet, 15.) Kenyeret adni nagy dolog. Jézus sok ezer embert lakatott jól, ezért a nép királlyá akarta tenni. "Ilyen király kell nekünk, aki ingyen kenyeret ad!" - skandálta a tömeg. Sokak szemében bizonyára érthetetlen, hogy miért tér ki az Úr a pillanat nyújtotta sztárság és a főhatalom birtoklása elől! Helyette visszament a hegyre, egészen egyedül. A hegyen, sziklán térdeplő, imádkozó Jézus képe közismert katolikus körökben. Régebben, a mai dédszülők korosztályának hálószobája falán, a dupla ágy felett, gyakran lehetett látni ezt az ábrázolást. Milyen nagy erő rejlik ...

tovább

Karitász csoportunk missziója

A napokban kereste meg karitász csoportunkat Glonczi Gergő Szendrőről (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), aki a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban tanult. Pár évvel ezelőtt rózsafüzér társulatot szerveztek. Két éven keresztül hetente két alkalommal gyűltek össze közös imára, szentírás-olvasásra, magyarázatra. Az elmúlt évben játszóházat alapítottak, ahol az imádság mellett játszanak és tanulnak. Gergő színes programokkal készül a gyermekek örömére. Különféle fejlesztő társasjátékozás mellett korrepetálásra is van lehetőség. Napsütéses időben fociznak, a kisebbekkel fogócskáznak. Céljuk, hogy minél több roma gyermek elvégezze a középiskolát, szakmát tanuljon, beilleszkedjen a társadalomba. Közben ismerkednek a ...

tovább

Tartós élelmiszer gyűjtés

Lébényben 280 kg tartósélelmiszer és 60 db konzerv, csoki, tea gyűlt össze, melyből 40 db segélycsomag készült rászorulóknak, 20 db szeretetcsomag egyedülálló, valamint idős házhoz és ágyhoz kötött betegek részére. Egy család rezsiköltség-támogatást is kapott. Mosonszentmiklóson 130 kg tartósélelmiszer, valamint 80 db konzerv, tea, tej, üdítő gyűlt össze, amelyből 23 db segélycsomagot és 18 db szeretetcsomagot állítottak össze. Győrsövényházon 60 kg tartósélelmiszer gyűlt össze, melyből 10 főnek készült segélycsomag. Beziben 20 kg tartósélelmiszer gyűlt össze, melyből 8 segélycsomag készült. Fehértóra 3 db segélycsomagot juttattunk el.

tovább

Megindító elmúlás

Aranyban fürdeti a lenyugvó nap fénye a II. világháború lébényi áldozatainak diadalíves emlékoszlopát. Mintegy örökmécs, úgy virraszt az áldozatok emléke fölött. Körülötte a fehér, vörös és sárga krizantémok az őszirózsák pompás kékjével mennyei színkavalkádot alkotnak, s minden emlékezőnek az élet reménységét hirdetik a hervadó természet ölén. fehér – Ott állnak ők fehér ruhába öltözötten a Bárány trónusa előtt, kinek vérében tisztára mosták lelkük köntösét. vörös – Vérük omlása, éltük áldozata nem volt hiábavaló. Nevük vörösen izzik a Bárány Könyvében. sárga – Dicsőségük ragyog mint a napsugár, emlékük fénye soha ki nem alszik. kék –  A holtak mezején, a végtelenségbe ...

tovább

Történelmi séta Lébényben

Árpád-kori templomunk külső és belső megtekintése legalább 1 órát vesz igénybe. Hogyha engedi az ideérkező zarándokok, látogatók ideje, akkor érdemes felkerekedni, s Lébény belterületén egy kb. másfél órás történelmi sétát tenni a római időktől kezdve, a honfoglaláson, nemzetünk szabadságharcait és a nagy világégéseket megörökítő emlékművek mellett haladva, történelmünk felemelő eseményeire is emlékezhet a vándor, számos egyházi emléket érintve. 1. Szent Jakab templomAz épület átfogó felújítása a XIX. század 60-as, 70-es éveiben történt. Ekkor nyerte el mai megjelenési formáját. A bélletes kapu felett ez olvasható: „Íme újjászülettem, s az épség újra megadatott nékem.” Az északi mellékhajó belső ...

tovább

Avilai Nagy Szent Teréz

Teréz abban a történeti korszakban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. A család ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen, és ismételten inkább felgyújtották a várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Teréz szintén harcra született. A mórok (spanyolul moros) észak-afrikai eredetű középkori népcsoport, akik az Ibériai-félsziget nagy részét a 8. századtól a 15. század végéig megszállás alatt tartották. Tulajdonképpen arabok és berberek voltak, akik a Gibraltári-szoroson keresztül érkeztek a félszigetre; a mór kifejezést Spanyolországban használták rájuk a keresztényektől való vallási és etnikai megkülönböztetés értelmében: vagyis minden iszlám vallású ...

tovább

Jó Jézus

Zavaró számomra, hogy a szeretet nevében, legnagyobb hangon nem hívő embertestvéreink, megzsarolják a keresztényeket. Feltétel nélküli szeretetről beszélnek. Azt sugallják, hogy a Gonosszal tárgyalóasztalnál kell kompromisszumot kötni. Közben meghamisítják a krisztusi szeretet fogalmát, mely nem szimpátián és vonzalmon, nem tárgyalásos megegyezésen múlik. Mintha a szeretet nevében mindent el kellene tűrnünk, vagy hallgatnunk kéne! Teszik ezt azok, akik összeollózzák az Evangéliumból azokat a részeket, melyeken keresztül csupán a „jó Jézus” alakja látszik és bontakozik ki! Vagy egyszerűen tudatlanok, nem ismerik az Evangéliumokat, Jézus életét és tanítását. Az isteni törvények nevében erélyesen, és követelő módon ...

tovább

Barátságban a halállal

Földi léte során naggyá nő a lélek a sorvadó testben, és új hazája után kiállt. Halálunk, evilági elmúlásunk rámutat arra, hogy létünk értelme nem az anyagi világban keresendő. Egy ismerősöm bíztatására fogtam e cikk megírásába. Véleménye szerint napjainkban a halál tabutéma. Szent Ferenc a halált testvérének, nővérének nevezi, én pedig a barátomnak mondanám. Hogy miért? Talán azért, mert megbarátkoztam a halál gondolatával. Ez persze nem egy egyszerű döntés eredménye, sokkal inkább egy hosszantartó kerülgetése, ízlelgetése és „megszenvedése” a témának, mely kétségtelenül érzékenyen érint minden embert. Elég, ha közeli hozzátartozóink halálára, vagy személyes elmúlásunkra gondolunk. Mivel az átlagnál ...

tovább

Vitakultúránk margójára

A létezését tudatosító ember hamar rádöbben arra, hogy egyedül van a világban. Ezen pillanatok két szélső példája születésünk és az elhalálozásunk. Szűk mezsgyék ezek, melyeken áthaladva új világra ébredünk. Zárt személyiségünkbe rejtett érző-vérző szívünk nem nyugszik bele ebbe a nem választott állapotába. Ablakot tárunk, kaput nyitunk, utakat, hidakat építünk, vagyis kommunikálunk. Egy életen át építünk és rombolunk. A sodró idő alakít, formál. Amennyiben átadjuk magunkat az Élet áramának, a változást nem csupán kívül, de bensőnkben is megtapasztaljuk. Holnap nem azok leszünk, akik ma vagyunk, mert az újabb és újabb ismeretek, melyeket magunkévá tettünk és a tapasztalatok, melyeket hagytunk, hogy a vesénkig ...

tovább

Dióhéjban a keresztény hitről

Még papnövendék koromban történt, hogy kispap társaimmal vonaton utaztunk vissza a szemináriumba valamelyik szünetet követően. A közelünkben ült le egy szintén egyetemista lány, akit egyikünk megszólított. Beszélgetés közben szóba jött a hit kérdése is. A kérdésre, hogy ő hívő-e, a lány azt válaszolta, hogy ő is hisz, de nem katolikus módon. Válaszából kiderült, ő nem úgy képzeli, hogy a szakállas öregúr ül a felhőkön.  Akkor jól teszi - feleltük -, mert mi sem ezt hisszük. Azért kezdtem írásomat ezzel a személyes élménnyel, mert gyakori tapasztalat, hogy amikor korunk emberének az egyház tanításával problémája van, valójában nem is a keresztény hittel vitatkozik, hanem azzal az istenképpel, ami benne kialakult. Az ...

tovább

A zarándoklat találkozás

A hetvenes évek második felében kezdtem zarándokolni. Gyermek voltam még. Tíz-tizenkét éves. Otthon éreztem magam minden templomban, ahová ellátogattunk, a zarándok hívek tömegében. Ma is emlékszem az éjszakai szentségimádásokra, rózsafüzér ájtatosságokra. És a sok kedves emberre, akik – egy kicsit – bennem is látták „hitük folytatását”, lévén a leggyakrabban az idősebb korosztályhoz tartoztak. Sokan közülük, hiszem, ott vannak Fenn: mert elérték minden zarándoklat lényegét, Isten Örök Hajlékát. Fájós lábbal, fájós derékkal és ki tudja még mennyi kínnal keltek útra… A legtöbben közülük több-kevesebb rendszerességgel. Fogták a „búcsús-széket”, egy kis elemózsiát és mentek. Vonattal, autóbusszal, nem ...

tovább

Keresztény reménység és New Age

„Jönnek a barbárok!” Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.  - Szent Ágoston történelemteológiája ( Az Isten városa): A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben. -Világvég-jóslatok:millenarizmus régen és most: evilági messianizmus, modern utópiák (marxizmus - E. Bloch),. – A harmadik évezred világképe. (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok). - Új korszak? (New Age).- Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum). Megrendítő történeti események a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, de egyáltalán  a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: ...

tovább

Zarándoklat keresztény lelkülettel

"Én ugyan nem római katolikus, de keresztény ember vagyok, lutheránusként éppen a legősibb hagyományokat őrző felekezet lelkésze. A zarándoklat nem egyszerű lelki wellness, hanem a lélek Lélektől támogatott útja. Az az út, amelyen nem a lélek békessége, nem az érzések vagy az élmények, hanem Jézus Krisztus vezet végig. Aki azt mondta magáról, hogy ő maga az Út... Szóval egy zarándoklat vagy elkötelezetten keresztény - és itt a felekezetiségnek másodlagos szerepe van, legalábbis a történelmi felekezetek viszonylatában -, vagy egyszerű kikapcsolódás, esetleg énközpontú meditáció. Sajnálom, hogy a világi divat begyűrűzik már ebbe is, ahogyan az ünnepeink - főként a karácsony, de akár a tisztítókúrává degradált böjt is - ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu