A teskándi Szent Család templom

A teskándi Szent Család templom

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Lébényi látogatása alkalmával tekintse meg a mosonszentmiklósi barokk templomegyüttest is!

Ismerd meg, éld át!

Szeretettel várunk!

Dióhéjban a keresztény hitről

Még papnövendék koromban történt, hogy kispap társaimmal vonaton utaztunk vissza a szemináriumba valamelyik szünetet követően. A közelünkben ült le egy szintén egyetemista lány, akit egyikünk megszólított. Beszélgetés közben szóba jött a hit kérdése is. A kérdésre, hogy ő hívő-e, a lány azt válaszolta, hogy ő is hisz, de nem katolikus módon. Válaszából kiderült, ő nem úgy képzeli, hogy a szakállas öregúr ül a felhőkön.  Akkor jól teszi - feleltük -, mert mi sem ezt hisszük.Ft. Szalai Attila teskándi plébános, Szombathelyi Egyházmegye

Azért kezdtem írásomat ezzel a személyes élménnyel, mert gyakori tapasztalat, hogy amikor korunk emberének az egyház tanításával problémája van, valójában nem is a keresztény hittel vitatkozik, hanem azzal az istenképpel, ami benne kialakult. Az egyház tanítását legtöbbször csak felületesen ismeri, vagy azért, mert már csak töredékes gyermekkori ismeretek szintjén él benne, vagy eleve nem is volt közvetlen kapcsolata pappal, a közösséggel, és csak azt hallotta, hogy mások szerint mit tanít a kereszténység. Nem gondolnám, hogy a vallásukat az Egyház közösségében rendszeresen gyakorló embereknek ennyire földhözragadt istenképe lenne, beleértve a templomba járó idős asszonyokat is. Lehet, hogy a mai, erősen vizuális kultúrán felnövő ifjúság esetében inkább jelent problémát, hogy a konkrét képektől el tudjon vonatkoztatni, és az általa közvetített tartalmat megérteni. Istenről pedig csak képekben tudunk beszélni. A képek, melyeket a Szentírás használ - amellett, hogy kihangsúlyozzák, Isten, a Teremtő, egészen más, mint a világ, az Ő teremtménye - az Ő személyes voltáról beszélnek. Az ószövetségi istenképpel kapcsolatban sok emberben csak a félelmetes, szigorú, számonkérő Isten sablonos képe él. Pedig már az Ószövetségben ott találjuk azokat a képeket, amelyek Isten és népe kapcsolatát a legszemélyesebb emberi kapcsolatként festik le.  Isten Atya, aki gondoskodik népéről. Olyan gyengéd hozzájuk, mint anya gyermekéhez. Jegyes, aki úgy szereti, mint menyasszonyát a vőlegény.[1] Az első is nagyon fontos, hogy ne essünk a panteizmus csapdájába, ahol a világmindenséget azonosítjuk Istennel, és a teremtett lényeknek, dolgoknak isteni minőséget tulajdonítunk. De ugyanígy fontos Isten személyességének hangsúlyozása. Nem személytelen világerőként jelenik meg, melyet birtokolhatunk vagy irányíthatunk kisebb vagy nagyobb mértékben, képességeink szerint. A Vele való kapcsolatunk személyek közötti kapcsolat, amely a bizalomra, a szeretetre és a kölcsönös, szabad elköteleződésre épül.  Az egyházi szertartások sem automatikusan ható mágikus praktikák, hanem az Istennel való személyes találkozást segítik. A szentségek Isten kegyelmi ajándékainak csatornái, és a befogadón is múlik, mennyire lesznek hatékonyak.Szentségimádás szentségi áldással

Különösen is hangsúlyossá válik az Istennel való személyes kapcsolat Jézus tanításában, aki arra bíztat, hogy Atyának szólítsuk Őt. Az eredeti arám szó, az Abba, amit Jézus használ, a magyar fordításnál közvetlenebb hangvételű. Úgy szólítja meg Istent, ahogy a gyermek az édesapját, és ezzel is aláhúzza, hogy ilyen bizalommal hagyatkozzunk gondviselő szeretetére. Isten szeretete pedig Jézusban nyilvánul meg számunkra. Az Ő jóságában, végsőkig elmenő önfeláldozó szeretetében. Ezért egyáltalán nem mindegy, mit vallunk Jézusról. Egy különleges képességekkel bíró, átlagon felüli embert látunk-e benne, vagy elismerjük Őt Isten Fiaként, aki emberré lett. Az Ő személyén keresztül rajzolódik ki az az istenkép, melyben Isten többé nem egy távoli hatalmas Úr csupán, Aki parancsokat oszt, hanem a köztünk élő Isten, aki Jézusban sorsközösséget vállalva velünk, osztozva örömeinkben és nehézségeinkben, testvérünkké lesz. Kereszthalála pedig, amely ma is sokak körében kelt értetlenséget, vagy éppen botránkozást, nem egyszerűen gonosz emberek által előidézett bukás vagy végzet, hanem értünk vállalt szeretetáldozat. Feltámadása pedig győzelmének bizonysága, és annak az új életnek a kezdete, amely felett már nincs hatalma a rossznak és a halálnak, és amelyet megoszt velünk. Az Egyház igehirdetésében ezért volt kezdettől egyaránt fontos szerepe halála és feltámadása valóságos voltának is. Miszerint Jézus nem tetszhalott volt, aki ebbe az életben nyert még egy kis haladékot.[2] De feltámadása sem puszta képzelgés, hanem a szemtanúk által megélt olyan meghatározó esemény, melyre egész életüket feltették, vállalva a vértanúhalált is.

Mivel hitünk tanítása történelmi eseményeken, és az azokról szóló tanúságtételen alapul, ezért hitelességének kritériuma nem az ősisége vagy a modernsége. Az előbbire hivatkoznak azok a kereszténység előtti gyökerekhez visszanyúló vallási mozgalmak, amelyek a múlt homályából próbálnak előhozni olyan vallási tanításokat, melyeket szerintük azóta elfelejtett a lelkileg elkorcsosult emberiség. Az utóbbival pedig azok érvelnek, akik szerint a fejlődés útján járó emberiség egyre felvilágosultabban viszonyul a vallási kérdésekhez is, amiből számukra az is következik, hogy a történelem már túllépett a középkorban rekedt kereszténységen. Mi viszont azért tartjuk igaznak hitünk tanítását, mert benne az szól hozzánk, aki a leghitelesebben tud beszélni Istenről, az Ő hozzánk küldött Fia. Ezért van számunkra Jézusnak különleges helye a vallástörténetben. Mert Ő nem vallást alapított, hanem alapjaiban állította helyre az Isten és ember közti kapcsolatot, ami a bűn következtében megsérült. Ezért az Egyház elismeri minden vallás őszinte igazságkeresését, és azt, hogy ha nem is olyan direkt módon, mint az ószövetségi kinyilatkoztatás, de lehetnek Krisztus felé közelítő úttá egy nép, egy kultúra vagy az egyén életében. De minden keresés Krisztusban ér célba: mert Ő az, akiben Isten megtalálta az embert.A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia férfi imacsoportjának tagjaival

A megváltást mindannyian Krisztusban nyerjük el, nem saját érdemeink vagy erőfeszítésünk által. Ő az ajtó az Atyához. A jótettek Isten Krisztus által adott kegyelmének, lelki ajándékainak gyümölcsei, ahogyan azt Jézus a szőlőtőről és a szőlővesszőkről mondott példabeszédében tanítja.[3] Az emberi élet célja, beleoltódni és megmaradni ebben a megváltó szeretetben, amely üdvözít bennünket. Ezért nem tartjuk összeegyeztethetőnek keresztény hitünkkel a lélekvándorlást, amely tulajdonképpen önmegváltás, ahogy az ember újabb és újabb életek során saját erejéből kapaszkodik feljebb és feljebb. Itt Jézus Krisztusnak, mint Megváltónak nincs szerepe, legfeljebb mint útba igazító tanító vagy példa adó jöhet szóba. Számunkra azonban Ő több ennél. A mai kor nyugati embere, amikor a lélekvándorlás gondolatával kacérkodik, egyfajta megnyugvást keres abban, hogy újra próbálkozhat, ha elrontotta. A krisztusi megváltás azonban ebből a szempontból is evangélium, azaz örömhír, a megváltott embernek nem kell újra és újra visszatérnie egy olyan sziszifuszi küzdelembe[4], melyben a saját erejéből nem győzhet.

 A megváltás örömhírének hirdetését, mint Krisztustól kapott küldetést, viszi tovább az Egyház, amikor őrzi és továbbadja a krisztusi tanítást a változó történelmi körülmények között változatlan tartalommal. Az egyházi közösség ezt az apostoloktól áthagyományozott jézusi tanítást ismerte fel és fogadta el az újszövetségi szentírás könyveiben. Elutasította ugyanakkor azokat az írásokat, amelyek, bár egyes közösségek evangéliumokként határoztak meg, más forrásból eredtek, és egészen más szellemiséget képviseltek. Mindez pedig belső folyamatként zajlott le és nem császári rendeletre. Nagy Konstantinnak valóban jelentős szerepe volt az Egyház történetében, és hogy ebből mennyit helyezhetünk a mérleg pozitív és negatív serpenyőjébe, arról lehet vitatkozni. De egyetlen császár sem képes mindent uralni, különösen nem lelki téren. Rendeletekkel lehet ugyan külső igazodásra késztetni akár jelentős embertömegeket is, de nem lehet megnyerni szíveket. Konstantin és utódai egyébként politikai érdekek mentén cselekedtek, és egyáltalán nem követtek a keresztény tanítás szempontjából következetes magatartást. Így többször száműztek olyanokat, akiket a katolikus irányzathoz sorolunk, míg Konstantin egyik fő tanácsadója és életrajzírója, Caesariai Eusebius püspök eretnek irányzat követője volt. Az ilyen kérdésekben való eligazodás miatt is jó volna, ha mind az egyházi tanítást, mind az egyháztörténelmet nem csak egy Da Vinci kód regény szintjén ismernénk.

Az Egyház számunkra az Szentlélektől vezetett közösség, melyben lelki otthonra találunk. Ahol Jézus Krisztust követve, keresztény testvéreinkkel együtt munkálkodunk Istentől kapott belső értékeink kibontakoztatásán. Építjük Isten országát, és járunk a mennyei haza felé vezető úton. Mindez nem készen ölünkbe hullott állapot, hanem lehetőség és feladat minden nemzedék számára. Ez annál inkább megvalósul, minél önzetlenebbül teszik hozzá a tagok azt az értéket, amivel ők rendelkeznek. Egy közösségnek vannak erősebb és gyengébb tagjai. De ez nem vezethet a másikat lenéző felsőbbrendűség tudathoz, amely kivetné a gyengéket, vagy az elegáns kívülállóságba vinné az önmagát kiválóbbnak tartót. Hanem a szolidaritás szellemét kell, hogy felkeltse, ahol kész vagyok felkarolni a másikat, ha én vagyok abban a helyzetben, mert lehet, hogy holnap én szorulok támaszra, és akkor én is bízhatok benne, hogy lesz, aki mellém áll. A lelkipásztoroknak pedig különösen is feladata, hogy ebben jó példával elöl járjanak. Ők Krisztusnak, a jó pásztornak, a küldetését végzik a közösségben. Ez nem azt jelenti, hogy a híveket birka módra akarjuk terelgetni kényünk-kedvünk szerint. Sőt, mi magunk is bíráljuk azt a fajta „birkaerkölcsöt”, amikor valaki anélkül követi a többséget, hogy elgondolkodna rajta, helyes-e az az irány vagy sem. De eszembe jut az is, amire egykori szemináriumi tanárunk, Tarjányi Zoltán atya, hívta fel a figyelmünket, hogy egy adott kultúrkörben jól bevált hasonlat mennyire félreérthető egy másikban. Palesztina félsivatagos vidékén a pásztor tudta, merre van az életet adó legelő és víz, követése a nyáj számára az életet jelentette. De egy saját élményemet is megemlíthetem, amikor a Kárpátokban láttam, ahogy egy meredek sziklás hegyoldalon a pásztor vezette a nyájat a biztos ösvényen. Ugyanígy kell vezetnie a lelkipásztornak a híveket Krisztushoz -, aki az Élet Kenyere, és az Élő Vizek Forrása - és az üdvösségre vivő úton, melyet Jézus szűk ösvényhez hasonlított.

Szintén az Egyháznak testvéri közösségként való értelmezéséből kiindulva érthető meg a szentek, köztük Szent Jakab apostol, tisztelete. Ez nem a többistenhit rejtett továbbélése, hanem megvallása egy a földi élet kereteit is meghaladó szolidaritásnak, ami éppúgy megnyilvánul a szentek közbenjárásában, mint az elhunytakért mondott imádságban. Mindkettőben kifejeződik a mennyei haza reménye, azé az örök boldogságé, amelyben majd együtt részesülünk, a Mennyei Atyának mindannyiunkat átölelő szeretetében. Még egyszer visszakanyarodva a lélekvándorlás témájához: mi nem abban bizakodunk, hogy egy következő életben valami szerencsés véletlen folytán összefutunk valamelyik elhunyt szerettünkkel, hanem abban a vigasztaló tudatban élünk, hogy ők Istennél vannak és az örök életben együtt leszünk velük.

Amit ezen a pár oldalon leírtam, az valóban csak egy rövid, és koránt sem teljes összegzés. Hiszen minden egyes bekezdésben érintett téma maga is megérne egy-egy fejezetet. Írásom indítéka az a késztetés volt, melyre Szent Péter apostol első levele int: „Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.”[5]

Szalai Attila szombathelyi egyházmegyés katolikus lelkipásztor, plébános

[1] Főként a prófétai könyvekben találhatjuk ezeket a részeket, például Izajás és Ozeás prófétáknál.

[2] Nem mellékes, hogy akit keresztre feszítettek, az olyan komoly idegsérüléseket szenvedett, hogyha le is vették volna élve, utána nem kezdett volna el járkálni, és a korabeli körülmények között meghalt volna vérmérgezésben. De az evangéliumok jól bemutatják azt is, hogy a precíz római hadigépezet gondoskodott is arról, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ezért a Jézussal együtt megfeszítettek lábszárát eltörték, az Ő oldalát pedig átszúrták lándzsával.

[3] „Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” Újszövetség, János Evangéliuma, 15. fejezet, 4. és 5. vers.

[4] Sziszifusz a görög mitológia alakja, akit az istenek arra ítéltek, hogy egy örökkévalóságon át egy hatalmas követ görgessen fel egy meredek hegyoldalon, ami a csúcs előtt mindig visszagurul.

[5] Újszövetség, Péter apostol 1. levele, 3. fejezet, 15. vers

További bejegyzések

Nagyböjti lelkinap és karitászos találkozó Lébényben

Március 23-án szombaton, a Lébényi Boldog Jolán Karitász csoport vendégül látta a Magyaróvári Karitász csoport 8 tagját, akik Bodó Zoltán atya és Kránitz Péter vezetésével érkeztek Lébénybe.  A vendégeket Gőgh Tibor lébényi plébános atya köszöntötte, majd a két szervezet vezetője, Elek Istvánné és Kránitz Péter kölcsönösen bemutatta saját csoportját, röviden ismertetve tevékenységeiket, 2018-ban elért eredményeiket és 2019-re tervezett céljaikat. Mindkét csoport munkájának alapja a rászoruló emberek segítése, tevékenységüket is e nemes cél szolgálatába állítják a közeljövőben is. A lébényi szervezet jelenlegi feladatai közé tartozik, hogy a "Tartós szeretet" alatt meghirdetett Nagyböjti ...

tovább

Téltemető tanulmányi túra Szent Jakab nyomában

A szép napos idő a Látogatóközpont munkatársait is folyton a szabadba csábítja, így a plébános, a két tárlatvezető, a sekrestyés és a kertész ismét útra kelt! Gőgh Tibor atya vezetésével felkerekedtünk, hogy tapasztalatokat, új ötleteket, ismereteket gyűjtsünk. Úti célunk pedig a vendégeink által is sokat emlegetett Jáki-templom (Szent György), a mellette álló Szent Jakab kápolna (XIII. század első fele), valamint a kőszegi Szent Jakab templom és a szombathelyi Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont volt.Elsőként Jákra mentünk, ahol Dr. Rátkai László esperes-plébános vezetett körbe bennünket kívül-belül a gyönyörű Szent György templomban. A tárlatvezetés igazi élmény volt, habár nem nevezhető ...

tovább

A mosonszentmiklósi plébánia épületének és kertjének hasznosítása

Sok jó szándékú ember közös célja találkozott, hogy Mosonszentmiklóson, a plébánia épülete és kertje, végre ismét régi pompájában tündökölhessen. Mind a helyi Egyházközség, mind a Polgármesteri hivatal, mind pedig az Általános Iskola képviselői fognak most össze, hogy Mosonszentmiklós lakói visszakapjanak egy olyan teret, ahol mindenki találhat majd a maga számára testi-lelki-szellemi feltöltődést nyújtó programokat, lehetőségeket. Ez a cél és reméljük, hogy ezek a célok hamarosan meg is valósulhatnak. Először a kertről szeretnék írni, hiszen a projekt ezen része már idén tavasszal megvalósításra kerül. A Polgármesteri hivatal felajánlotta, hogy a kezdéshez szükséges eszközöket (szerszámok, ...

tovább

Istenhit és orvostudomány

"A tudomány kiderítheti mik vagyunk, de hogy kik vagyunk, az Istentől ered." Január 13-án vasárnap, nagyszámú érdeklődőnek tartott előadást Dr. Csókay András idegsebész főorvos, mely során mesélt a hit és ima erejéről, jelentőségéről, tanúságtételéről és nigériai orvosi missziójáról is. A címhez kapcsolódóan Csókay főorvos úr első sorban rögtön azt hangsúlyozta ki, hogy nem lehet a két területet külön kezelni egymástól, hiszen mélységében van kapcsolat közöttük. Ugyanarról a valóságról mondanak véleményt, csak különböző megismerési renddel jutnak el egyre mélyebbre. Aztán elérkeznek arra a pontra, ahol a tudomány megtorpan… Az ember mindig mindenre bizonyítékot keres. Az értelem hitének tekinthetjük, ...

tovább

Miért érdemes a mosonszentmiklósi templomegyüttest felkeresni?

A Magyarországon egyedülálló templomegyüttes már messziről lenyűgöző látványt nyújt: a Zichy Ferenc által 1775-ben építtetett templom, 47 méter magasságú, kecsesen égbetörő tornyával és két kápolnájával. Olyan, mint anya két gyermekével. A jobb oldali Szent Kereszt kápolna még a XVI. században épült. Ekkor még temető vette körül az épületet. A kápolnán látható az eredeti napóra. A bal oldali Hősök Kápolnája 1929-ben készült el a falu lakosságának adományaiból, melyben márványtáblák őrzik a két világháború helyi hőseinek nevét. A templomot gróf Zichy Ferenc győri megyéspüspök építtette saját költségén. Szívét végakarata szerint a szentély alatt kialakított kriptában helyezték el, ugyancsak az ő ...

tovább

Mérföldkőhöz érkeztünk

Újranyitása óta (2018. május 2.) a Szent Jakab Látogatóközpontban, az elmúlt fél évben, közel 7000 vendéget fogadtunk. Célunk nem csupán annyi, hogy beengedjük a templom iránt érdeklődő turistákat, akiket ellátunk valamennyi információval, hogy értsék is, amit látnak. Turisztikai kínálatunk megannyi olyan elemmel rendelkezik, mely hivatott a lébényi Szent Jakab templom által képviselt lelkiség továbbadására. Bujtásné Völgyesi Lívia tanár nő heti rendszerességgel frissíti faliújságainkat. Kettő a templomban, egy pedig kívül, a templomtéren található. A színes képekkel gazdagon illusztrált, lényegre törő vallásos üzenetei könnyedén eljutnak az érdeklődő látogatókhoz. Idegenben még inkább kíváncsi az ember, és nyitott ...

tovább

Bakonyi tanulmányi kirándulás

Több mint 6000 vendéget fogadtunk a Szent Jakab Látogatóközpontban, a májusi újranyitása óta. Sokan látogatnak el hozzánk, aminek nagyon örülünk, de közben folyamatosan gondolkodunk is azon, mivel tehetnénk még színesebbé a Lébénybe érkezőknek kínálatunkat. Ezért egy napsütéses őszi napon – Gőgh Tibor atya kezdeményezésére - felkerekedtünk, hogy egynapos tanulmányi kirándulás keretében tapasztalatokat gyűjtsünk és az új ötletek megvalósításával még több szép emlékkel gazdagítsuk vendégeinket.Első utunk a bakonybéli Szent Mauríciusz Monsotorhoz vezetett. A monostor és a templom éppen egy felújítás közepén tart, ennek ellenére nagyon előzékenyen fogadtak bennünket. Az ideiglenesen berendezett ajándékboltból ...

tovább

Lébényi templomlátogatás fotópontok

A fotópontok segítségére lehetnek a lébényi Szent Jakab templom látogatóinak, akik saját, különleges szemszögből készített felvételeikkel gazdagíthatják fotóalbumjaikat. Kérje tárlatvezetőink segítségét! Vendégeink új szemszögből fedezhetik fel a különleges, lébényi Árpád-kori, háromhajós, bazilikális elrendezésű Szent Jakab plébániatemplomot, miközben az egyedi látképek nyomára indulnak.  Profi beállítású felvételekkel térhetnek haza az érdeklődő, új felfedezésekre vágyó látogatók, kis városunk szívét bebarangoló sétájukról. Némelyik fotópont a plébánia kertjében található, de V.I.P. jeggyel megközelíthető! A mellékelt képek sejtetik, hogy milyen sokan vannak már azok, akik különleges fotókat ...

tovább

Jézus a hegyen

„Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért visszament a hegyre, egyedül.” (János Evangéliuma, 6. fejezet, 15.) Kenyeret adni nagy dolog. Jézus sok ezer embert lakatott jól, ezért a nép királlyá akarta tenni. "Ilyen király kell nekünk, aki ingyen kenyeret ad!" - skandálta a tömeg. Sokak szemében bizonyára érthetetlen, hogy miért tér ki az Úr a pillanat nyújtotta sztárság és a főhatalom birtoklása elől! Helyette visszament a hegyre, egészen egyedül. A hegyen, sziklán térdeplő, imádkozó Jézus képe közismert katolikus körökben. Régebben, a mai dédszülők korosztályának hálószobája falán, a dupla ágy felett, gyakran lehetett látni ezt az ábrázolást. Milyen nagy erő rejlik ...

tovább

Karitász csoportunk missziója

A napokban kereste meg karitász csoportunkat Glonczi Gergő Szendrőről (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), aki a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban tanult. Pár évvel ezelőtt rózsafüzér társulatot szerveztek. Két éven keresztül hetente két alkalommal gyűltek össze közös imára, szentírás-olvasásra, magyarázatra. Az elmúlt évben játszóházat alapítottak, ahol az imádság mellett játszanak és tanulnak. Gergő színes programokkal készül a gyermekek örömére. Különféle fejlesztő társasjátékozás mellett korrepetálásra is van lehetőség. Napsütéses időben fociznak, a kisebbekkel fogócskáznak. Céljuk, hogy minél több roma gyermek elvégezze a középiskolát, szakmát tanuljon, beilleszkedjen a társadalomba. Közben ismerkednek a ...

tovább

Tartós élelmiszer gyűjtés

Lébényben 280 kg tartósélelmiszer és 60 db konzerv, csoki, tea gyűlt össze, melyből 40 db segélycsomag készült rászorulóknak, 20 db szeretetcsomag egyedülálló, valamint idős házhoz és ágyhoz kötött betegek részére. Egy család rezsiköltség-támogatást is kapott. Mosonszentmiklóson 130 kg tartósélelmiszer, valamint 80 db konzerv, tea, tej, üdítő gyűlt össze, amelyből 23 db segélycsomagot és 18 db szeretetcsomagot állítottak össze. Győrsövényházon 60 kg tartósélelmiszer gyűlt össze, melyből 10 főnek készült segélycsomag. Beziben 20 kg tartósélelmiszer gyűlt össze, melyből 8 segélycsomag készült. Fehértóra 3 db segélycsomagot juttattunk el.

tovább

Megindító elmúlás

Aranyban fürdeti a lenyugvó nap fénye a II. világháború lébényi áldozatainak diadalíves emlékoszlopát. Mintegy örökmécs, úgy virraszt az áldozatok emléke fölött. Körülötte a fehér, vörös és sárga krizantémok az őszirózsák pompás kékjével mennyei színkavalkádot alkotnak, s minden emlékezőnek az élet reménységét hirdetik a hervadó természet ölén. fehér – Ott állnak ők fehér ruhába öltözötten a Bárány trónusa előtt, kinek vérében tisztára mosták lelkük köntösét. vörös – Vérük omlása, éltük áldozata nem volt hiábavaló. Nevük vörösen izzik a Bárány Könyvében. sárga – Dicsőségük ragyog mint a napsugár, emlékük fénye soha ki nem alszik. kék –  A holtak mezején, a végtelenségbe ...

tovább

Történelmi séta Lébényben

Árpád-kori templomunk külső és belső megtekintése legalább 1 órát vesz igénybe. Hogyha engedi az ideérkező zarándokok, látogatók ideje, akkor érdemes felkerekedni, s Lébény belterületén egy kb. másfél órás történelmi sétát tenni a római időktől kezdve, a honfoglaláson, nemzetünk szabadságharcait és a nagy világégéseket megörökítő emlékművek mellett haladva, történelmünk felemelő eseményeire is emlékezhet a vándor, számos egyházi emléket érintve. 1. Szent Jakab templomAz épület átfogó felújítása a XIX. század 60-as, 70-es éveiben történt. Ekkor nyerte el mai megjelenési formáját. A bélletes kapu felett ez olvasható: „Íme újjászülettem, s az épség újra megadatott nékem.” Az északi mellékhajó belső ...

tovább

Avilai Nagy Szent Teréz

Teréz abban a történeti korszakban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. A család ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen, és ismételten inkább felgyújtották a várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Teréz szintén harcra született. A mórok (spanyolul moros) észak-afrikai eredetű középkori népcsoport, akik az Ibériai-félsziget nagy részét a 8. századtól a 15. század végéig megszállás alatt tartották. Tulajdonképpen arabok és berberek voltak, akik a Gibraltári-szoroson keresztül érkeztek a félszigetre; a mór kifejezést Spanyolországban használták rájuk a keresztényektől való vallási és etnikai megkülönböztetés értelmében: vagyis minden iszlám vallású ...

tovább

Jó Jézus

Zavaró számomra, hogy a szeretet nevében, legnagyobb hangon nem hívő embertestvéreink, megzsarolják a keresztényeket. Feltétel nélküli szeretetről beszélnek. Azt sugallják, hogy a Gonosszal tárgyalóasztalnál kell kompromisszumot kötni. Közben meghamisítják a krisztusi szeretet fogalmát, mely nem szimpátián és vonzalmon, nem tárgyalásos megegyezésen múlik. Mintha a szeretet nevében mindent el kellene tűrnünk, vagy hallgatnunk kéne! Teszik ezt azok, akik összeollózzák az Evangéliumból azokat a részeket, melyeken keresztül csupán a „jó Jézus” alakja látszik és bontakozik ki! Vagy egyszerűen tudatlanok, nem ismerik az Evangéliumokat, Jézus életét és tanítását. Az isteni törvények nevében erélyesen, és követelő módon ...

tovább

Öt falu egy pap

A Mosonszentmiklósi Plébánia átvétele kapcsán ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem: Aggodalommal, némi szomorúsággal, de Istenben bízva szemlélem a folyamatokat, melyeknek papi hivatásom által része vagyok. Szent István apostoli királyunk korában tíz falunak volt egy temploma. Még pár évtized, s tíz falunak lesz egyetlen papja. Napjainkban egyre több egyházközséget kénytelen ellátni az idősödő és fogyatkozó papság. Egyházmegyénkben is „eljutottunk” oda, hogy sok lelkipásztornak öt egyházközség ellátásáról kell gondoskodnia. Egyre több irányból számítanak a szóródó figyelmünkre, melyből értelemszerűen kevesebb fog jutni egy-egy egyházközségnek, mert mi papok is csak véges lehetőségekkel rendelkezünk, s megvannak ...

tovább

Barátságban a halállal

Földi léte során naggyá nő a lélek a sorvadó testben, és új hazája után kiállt. Halálunk, evilági elmúlásunk rámutat arra, hogy létünk értelme nem az anyagi világban keresendő. Egy ismerősöm bíztatására fogtam e cikk megírásába. Véleménye szerint napjainkban a halál tabutéma. Szent Ferenc a halált testvérének, nővérének nevezi, én pedig a barátomnak mondanám. Hogy miért? Talán azért, mert megbarátkoztam a halál gondolatával. Ez persze nem egy egyszerű döntés eredménye, sokkal inkább egy hosszantartó kerülgetése, ízlelgetése és „megszenvedése” a témának, mely kétségtelenül érzékenyen érint minden embert. Elég, ha közeli hozzátartozóink halálára, vagy személyes elmúlásunkra gondolunk. Mivel az átlagnál ...

tovább

Vitakultúránk margójára

A létezését tudatosító ember hamar rádöbben arra, hogy egyedül van a világban. Ezen pillanatok két szélső példája születésünk és az elhalálozásunk. Szűk mezsgyék ezek, melyeken áthaladva új világra ébredünk. Zárt személyiségünkbe rejtett érző-vérző szívünk nem nyugszik bele ebbe a nem választott állapotába. Ablakot tárunk, kaput nyitunk, utakat, hidakat építünk, vagyis kommunikálunk. Egy életen át építünk és rombolunk. A sodró idő alakít, formál. Amennyiben átadjuk magunkat az Élet áramának, a változást nem csupán kívül, de bensőnkben is megtapasztaljuk. Holnap nem azok leszünk, akik ma vagyunk, mert az újabb és újabb ismeretek, melyeket magunkévá tettünk és a tapasztalatok, melyeket hagytunk, hogy a vesénkig ...

tovább

A zarándoklat találkozás

A hetvenes évek második felében kezdtem zarándokolni. Gyermek voltam még. Tíz-tizenkét éves. Otthon éreztem magam minden templomban, ahová ellátogattunk, a zarándok hívek tömegében. Ma is emlékszem az éjszakai szentségimádásokra, rózsafüzér ájtatosságokra. És a sok kedves emberre, akik – egy kicsit – bennem is látták „hitük folytatását”, lévén a leggyakrabban az idősebb korosztályhoz tartoztak. Sokan közülük, hiszem, ott vannak Fenn: mert elérték minden zarándoklat lényegét, Isten Örök Hajlékát. Fájós lábbal, fájós derékkal és ki tudja még mennyi kínnal keltek útra… A legtöbben közülük több-kevesebb rendszerességgel. Fogták a „búcsús-széket”, egy kis elemózsiát és mentek. Vonattal, autóbusszal, nem ...

tovább

Keresztény reménység és New Age

„Jönnek a barbárok!” Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.  - Szent Ágoston történelemteológiája ( Az Isten városa): A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben. -Világvég-jóslatok:millenarizmus régen és most: evilági messianizmus, modern utópiák (marxizmus - E. Bloch),. – A harmadik évezred világképe. (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok). - Új korszak? (New Age).- Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum). Megrendítő történeti események a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, de egyáltalán  a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: ...

tovább

Zarándoklat keresztény lelkülettel

"Én ugyan nem római katolikus, de keresztény ember vagyok, lutheránusként éppen a legősibb hagyományokat őrző felekezet lelkésze. A zarándoklat nem egyszerű lelki wellness, hanem a lélek Lélektől támogatott útja. Az az út, amelyen nem a lélek békessége, nem az érzések vagy az élmények, hanem Jézus Krisztus vezet végig. Aki azt mondta magáról, hogy ő maga az Út... Szóval egy zarándoklat vagy elkötelezetten keresztény - és itt a felekezetiségnek másodlagos szerepe van, legalábbis a történelmi felekezetek viszonylatában -, vagy egyszerű kikapcsolódás, esetleg énközpontú meditáció. Sajnálom, hogy a világi divat begyűrűzik már ebbe is, ahogyan az ünnepeink - főként a karácsony, de akár a tisztítókúrává degradált böjt is - ...

tovább

Keresztény Camino

Főtisztelendő Gőgh Tibor plébános úr és Egyházközsége részére Szent Jakab Apostol Plébániatemplom, Lébény - Győri Egyházmegye Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Plébános Úr, Kedves Tibor! A napokban olvastam Egyházközséged közleményét, amelyben Te és a Plébánia Tanácsadói Testülete kijelentitek, hogy templomotok mindenki előtt nyitva áll, főképp július 25-én, névadó szentjének, Szent Jakab apostolnak ünnepén. Azonban az Egyházközség és Plébánosa nem szándékoznak, és nem is tudnak együttműködni olyan szabad gondolkozású kezdeményezésekkel, amelyek bár bizonyos szempontokból dicséretesek és tiszteletre méltóak, viszont félreértést okozhatnak annak a - ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu