Bezi templom

Bezi templom

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Bezi

Nagyboldogasszony Templom

9162 Bezi, Rákóczi u. 20.

Plébániahivatal: 9155 Lébény, Templom tér 2., Telefon: +36 96 360 094
Plébános: Mészáros Miklós Telefonszám:+36-20-230 8486

Egyházközségi hozzájárulását átutalással is rendezheti. Adományát köszönjük! Egyházközségünk bankszámlaszáma: 10700031-66196613-51100005

A település történeti leírása 

Bezi keletkezése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 7-800 évvel ezelőttre tehető. A falu kialakulásában szerepet játszott kedvező földrajzi fekvése és a Hanság közelsége. A település földjei és dús kertjei kedveztek az állattartásnak és a növénytermesztésnek. Bezi az itt élő embereknek évszáza- dokon keresztül tisztes megélhetést biztosított.
A falu a Tóközben fekszik. A Hanság lecsapolása előtt gazdag volt a terület vizekből, rétekből, valamint kisebb un. idénytavakból. Sajnos ez a helyzet a Hanság lecsapolásával merőben megváltozott. Azonban a település határát ma is zömmel a hatalmas rétek, kaszálók, kisebb erdők, ligetek jellemzik. A települést az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész pusztította el. Ezután kezdődött a település igazi fejlődése. Templomok épültek, kialakult a mai falu településszerkezete.
Ismertek voltak a falu pap-tanítói, lelkészei, akik szívvel-lélekkel végezték munkájukat. Az 1900-as évek elején Bezi Körjegyzőségi székhely volt. A faluban létezett hitelszövetkezet, levente egylet, tűzoltóegyesület és színes volt a kulturális élet is. A II. világháború befejezésétől a rendszerváltásig a falu fejlődése megtorpant. Bár történtek fejlesztések, de mindennél beszédesebb adat, hogy a lakosság száma az 1950-es évekbeni átlag 900 lakosról a 90-es évek elejére 450 főre zsugorodott.
A rendszerváltás után megalakult a helyi önkormányzat, amely a falu életképességének megtartását és fejlesztését tűzte zászlajára. Jellemző, hogy ezen idő alatt épült új iskola és óvoda, teljesen kiépült a belső úthálózat, a szennyvízcsatornákon kívül teljes infrastruktúrával rendelkezik a település.


Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom

Bezi templom-belsőBeziben, a Nagyboldogasszony (Szűz Mária mennybevétele, ünnepe: augusztus 15.) templom téglából, klasszicista stílusban épült, 1834-ben. Műemlék 1960 óta. Hossza 15 m, szélessége 7 m, toronymagassága 15 m. Restaurálták 1938-ben, 2014-ben.
Bezi szülöttje, Kónyáné Kovács Ildikó, földrajz-történelem szakos tanári diplomával rendelkező, magas művészi fokon szobrokat, domborműveket készítő keramikus saját alkotását, a Jézus keresztútját ábrázoló 14+1 (a feltámadás) kerámia domborművet, adományozott a templomnak 2000-ben.
A templom külső és belső felújítását követően Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök szentelte újjá a templomot 2014. szeptember 28-án, a du. 4 órakor megkezdett szentmisében, a környező egyházközségek papsága és nagyszámú hívő jelenlétében.


Templomunk védőszentje: Jézus édesanyja, Szűz Mária

A Boldogságos Szűz -, akit nyelvünk nem egyszerűen szentnek, hanem Szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a Forrásból megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ,,kegyelemmel teljes''. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a természet rendjében sem azelőtt, sem azóta nem fordult elő: anya lett a szűz és fia született: Jézus, a mi Megváltónk.
Az Ószövetségi Szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:
Betlehemben fogja szülni a fiát:
,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék'' (Mik 5,1--5). Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell majd világra hoznia Őt, akinek származása, mert Isten Fia, az örökkévalóságból való.
Az Újszövetségi Szentírás a következőket mondja el:
Mária = Istentől szeretett - Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a legszebb.
Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a Megtestesülés örömhírével.
Ezután eltelt közel 20 év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus 30 éves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét, Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését. Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:

  • Mária ott van az első csodánál: a kánai menyegzőn;
  • az emberek tudnak róla: ,,Boldog a méh.....'';
  • a háttérben kíséri Jézust: ,,...anyád és rokonaid beszélni akarnak veled...'';
  • ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;
  • ott van a pünkösd várásában;
  • ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem teljessége (lásd augusztus 15-én).

A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével példaképünk és reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban, hogy ami vele történt, az velünk is - az Egyházzal és az Egyház minden tagjával - megtörténik: részünk lehet a bűn és a halál fölötti teljes győzelemben.

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu