A napkeleti bölcsek hódolnak a Megváltó előtt (Szent Jakab templom, bélletes kapu)

A napkeleti bölcsek hódolnak a Megváltó előtt (Szent Jakab templom, bélletes kapu)

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!Szent István király

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Bemutatkozás

Szent Jakab Római Katolikus Templom

Lébény, A. D. 1206
Árpád-kori templomunk, Magyarország ékes román kori gyöngyszeme, egész évben várja a látogatókat, zarándokokat. Fővédőszentje Id. Szent Jakab apostol, akinek Santiago de Compostella-i sírját zarándokok milliói keresik fel évente.

Térjen be ősi templomunkba!

Lébény főterén áll hazánk egyik legjelentősebb műemléke, a XIII. század elején épült román stílusú Szent Jakab templom, egykori bencés apátsági templom és középkori monostor.

Bár a történelem viharai nyomokat hagytak az Isten házán az elmúlt több mint 800 év alatt, ennek ellenére ma is épségben, méltóságteljesen emelkedik ki környezetéből.
Magasztosak a faragott kváderkövekből épített falak, s ezt csak fokozza a két kapuzat látványa, melyeknek korabeli díszítőmotívumai szemet gyönyörködtetőek.
A templomot építtető, előkelő, magas méltóságokat viselő család bőkezű adományainak és az építőmesteri tudásnak köszönhetően a templombelső is lenyűgöző. A belépőt óhatatlanul megérinti és elmélyülésre készteti látványa.

A falak nemes egyszerűségével harmonikus egységet alkotnak a díszes faragott oszlopfők, az eredeti keresztboltozatok, valamint a XIX. századi alkotóműhelyből kikerült gyönyörű megmunkálású, fából készült faragott oltárok.

Már egy 1267-es okiratban olvasható, hogy a községben (az I. világháborús emlékmű mellett) Árpád-házi Szent Margit tiszteletére emelt templom állt, melyet a helyi egyházközség használt. A Szent Jakab templom szerzetesi templom volt. Tehát a Szent Margit templom is román kori templom volt, s ugyanolyan kőhasábokból építették mint a kolostortemplomot. Legutolsó felújítására az 1674-ben történt felszentelése előtt került sor. Ez a templom fokozatosan elpusztult. A helyi egyházközség, a jezsuiták feloszlatását követően használaton kívül maradt, Szent Jakab templomot vette át.
Az öreg plébániát, ma zarándokház, a középkori bencés apátság régi épületének egy részének alapjára építették. Az első apát Lénárd volt, akit 1219-ben már említenek. Maga a templom már 1206-ban állt.
Lébényt a bencések 1529-ben hagyták el. Lébény sorsa a pannonhalmi főapátságtól függött. Mivel 1550 után Pannonhalmát több ízben is bevették és elfoglalták a törökök, a volt lébényi apátság tulajdonosai is gyakran változtak. Végül 1638-ban császári megerősítéssel a jezsuita szerzetesek tulajdonában került az apátság. A felújított középkori kolostorba lábadozóikat, öregjeiket és üdülőket helyeztek el. Különösen iskolai szünetekben szeretett itt tartózkodni a győri ház, juniálisaikra meghívták a bencés rend képviselőit is. A törökök 1683-ban felégették az épületet és csak kiűzésük után épült újjá a kolostor barokk stílusban. A jezsuitákat pápai rendelet alapján 1773-ban feloszlatták, birtokaik az államkincstárba kerültek. Később a kolostor megmaradt részét 1838-ban plébániává alakították át, ahol helyet kapott a helyi katolikus egyázközség plébánosa. Az itt működő papokról: Dingraff Gáspár kezdeményezte a templom nagy felújítását, melyre az 1860-as, 70-es években került sor. Itt hunyt el és a helyi katolikus temetőben nyugszik. Szintén itt pihen Kreskay Antal, aki könyvet írt a lébényi templom történetéről. 1906: Kokas János, 1943: Németh Jenő, 1952: Schmall István, 1978: Zdiarszky László, 1989: Radó Tamás, 1991: Smudla Tamás, 1999: Gőgh Tibor

Az új plébániaépület Maráz Péter tervei alapján 2002-2003-ban épült neo-román stílusban a középkori kolostor gazdasági udvarának a helyére. Építését régészeti kutatás előzte meg, melynek során értékes középkori emlékek kerültek elő. A leletek a mosonmagyaróvári múzeumban tekinthetők meg. Az épületet Reicher János gútai (SK) kovácsmester munkái díszítik (Jó Pásztor, Szűz Mária Gyermekével).
Hívjuk a gyalogos és autóbuszon érkező zarándokokat, akik a hosszú út után imádságos lélekkel lépik át a küszöböt, s hajtják meg fejüket Szent Jakab, az első apostol vértanú ereklyéje előtt.
Hívjuk azokat, akik a mindennapok rohanásából kiszakadva, a templom elmélkedésre ösztönző csendjére vágynak, s azokat is, akik a középkor építészetének egyik legszebb magyarországi alkotásában, történelmünk több mint 800 éves tanújának szépségében szeretnének gyönyörködni. Látogatói élményeiket megerősíthetik és emlékezetessé tehetik a választható, útravaló gondolatokkal.
Templomunk megtekintése után érdemes sétát tenni településünkön, mely rendezett környezetben, több érdekes látnivalót is kínál.

A lébényi Szent Jakab Templom harangjairól

Templomunk legrégebbi harangja a lélekharang. Sopronban készült Seltenhofer és fiai harangöntő műhelyében 1919-ben. Szent József látható rajta a gyermek Jézussal. Szent Józsefhez szoktunk imádkozni a jó halál kegyelméért. A harang felirata Jézus keresztjének felirata: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Súlya 60 kg.
Templomunk legnehezebb harangja a Hősök harangja, vagyis a nagyharang. Súlya 8 mázsa 4 kg. Az első világháborúban elpusztult lébényi hősi halottak emlékére készült 1935-ben tehetős lébényi családok és a hívek adományából. Dr. Breyer István püspök szentelte fel 1935. május 4-én.

Harangszentelést tartottak Schmall István esperes-plébános idejében, melyet Dr. Kacziba József püspök végzett 1969. július 27-én. Az eddigi kisharang Szent Jakab apostol tiszteletére készült. Súlya 432 kg.
Templomunknak a lélekharangon kívül a korábbiakban is három harangja volt még. A templom 800 éves jubileuma olyan jelentős esemény volt 2006-ban, mely alkalomból az egyházközség új haranggal ajándékozta meg templomát. A harangot Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban. Gombos Miklós édesapja öntötte a Szent Jakab harangot, a nagyapja pedig a Hősök harangját. Az új harang Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére készült a jubileumi évre, hogy ünneplésre hívja a lébényieket. A jubileumi év alkalmat teremtett arra, hogy átgondoljuk a templomhoz, s rajta keresztül az Úr Istenhez fűződő kapcsolatunkat és megújítsuk azt. A harang súlya 250 kg, hangolása C. Két nagyobb társával együtt hívja a hívőket a vasárnapi- és az ünnepi szentmisékre.

Magyarok Nagyasszonya harang, 2005 - jubileumi év kezdete

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com